Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 16 (1) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (1) 2017 str. 3-14 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.3
Monika Mika
KONCEPCJA MODELOWANIA STAWEK PODATKU KATASTRALNEGO NA PRZYKŁADZIE NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH O FUNKCJACH MIESZKALNYCH W POLSCE
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 15-25 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.15
Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Wojciech Orzepowski, Romuald Żmuda
OCENA ZMIENNOŚCI REZERWY RETENCJI GLEBOWEJ NA UŻYTKACH ROLNYCH W REJONIE WROCŁAWIA
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 27-41 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.27
Eugeniusz Zawisza, Justyna Biśtyga, Mateusz Kopczyński
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE I MROZOODPORNOŚĆ POPIOŁO-ŻUŻLA STABILIZOWANEGO SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
 

Zanleziono 3 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).