Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
2Tomasz Kałuża
WPŁYW ZACIENIENIA PRZEZ DRZEWA I KRZEWY NA ZMIANY WARUNKÓW PRZEPŁYWU W KORYCIE RZEKI NIZINNEJ
3Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
4Władysława Morzyniec, Izabela Piech, Sebastian Goraj
ZMIANY W KRAJOBRAZIE I UŻYTKOWANIU GRUNTÓW PIENIŃSKIGO PARKU NARODOWEGO
5Grzegorz Pęczkowski, Wojciech Orzepowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Romuald Żmuda, Rafał Wójcik
WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH
6Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ
7Tomasz Tymiński, Justyna Mumot, Radosław Strojny, Dorota Karpowicz
ANALIZA MOŻLIWOŚCI EKOLOGICZNEGO UDROŻNIENIA CIEKU (W PRZEKROJU BUDOWLI WODNEJ) ZA POMOCĄ RAMPY DLA RYB
8Przemysław Baran, Ryszard Murzyn, Aleksandra Meres
PROBLEM WYBORU SKUTECZNEJ METODY STABILIZACJI DRÓG NA ZABUDOWANYCH OBSZARACH OSUWISKOWYCH
9Marek Ramczyk
MODEL EKONOMETRYCZNY JAKO INSTRUMENT ANALIZY ZMIAN STRUKTURALNYCH W GOSPODARCE RYBACKIEJ JEZIOR
10Łukasz Borek
WPŁYW PODWÓJNEGO GŁĘBOSZOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB PŁOWYCH

Ogółem pobrano 3451 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Artur Magnuszewski
ZASTOSOWANIE OBRAZÓW RADAROWYCH Z SATELITY SENTINEL 1 DO OCENY ZJAWISK LODOWYCH – NA PRZYKŁADZIE JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO
2Paweł Zawadzki, Ryszard Błażejewski, Maciej Pawlak
PRZEGLĄD METOD ODMULANIA ZBIORNIKÓW WODNYCH
3Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
UJĘCIA I WODY PODZIEMNE WYKORZYSTYWANE DLA ZAOPATRZENIA MIASTA NOWY TARG
4Wojciech Szpakowski, Michał Szydłowski
OPADY PRAWDOPODOBNE W GDAŃSKU W ŚWIETLE ZMIAN KLIMATYCZNYCH
5Michał Szydłowski
NUMERYCZNE MODELOWANIE HYDRODYNAMIKI JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH OBIEKTÓW WODNYCH
6Barbara Skowera, Joanna Kopcińska, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Jakub Wojkowski
NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW W OKRESIE WEGETACJI ZIEMNIAKA PÓŹNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (1981–2010)
7Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
8Rozpondek Katarzyna, Rozpondek Rafał, Pachura Piotr
ANALIZA TOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA PORAJ W ASPEKCIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI
9Miloš Rusnák, Ján Sládek, Jaroslav Buša, Vladimír Greif
PRZYDATNOŚĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH CYFROWYCH MODELI WYSOKOŚCIOWYCH STWORZONYCH DZIĘKI UAV DO OCENY STABILNOŚCI STOKU (STUDIUM PRZYPADKU: OSUWISKO W WIOSCE SVÄTÝ ANTON, SŁOWACJA)
10Justyna Czajkowska
WPŁYW JONÓW WAPNIA NA WYTRĄCANIE SIĘ STRUWITU Z ROZTWORÓW WODNYCH

Ogółem pobrano 7241 abstraktów