Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Katarzyna Kołodziejczyk
ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI USZCZELNIENIA TERENU NA HYDROGRAM ODPŁYWU ZE ZLEWNI
2Eugeniusz Zawisza, Justyna Biśtyga, Mateusz Kopczyński
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE I MROZOODPORNOŚĆ POPIOŁO-ŻUŻLA STABILIZOWANEGO SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
3Alicja Michalik, Michalina Kotowicz-Mańko, Karol Plesiński
OKREŚLENIE TYPÓW SIEDLISK W ASPEKCIE HYDRAULICZNYM METODĄ MEM NA WYBRANYM ODCINKU RZEKI WISŁOKI
4Artur Szwalec, Paweł Mundała, Renata Kędzior
ZRÓŻNICOWANIE ZAWARTOŚCI Cd, Pb, Zn i Cu W LIŚCIACH TYTONIU SZLACHETNEGO (NICOTIANA TABACUM L.) UPRAWIANEGO
5Krzysztof Miraj
Kształtowanie układów gruntowych na Polskiej Orawie
6Eugeniusz Zawisza, Andrzej Kula
WPŁYW METODY BADAŃ NA WARTOŚCI PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE GRUNTU SPOISTEGO
7Izabela Godyń, Wojciech Indyk, Adam Jarząbek
BUDOWA I ZASTOSOWANIE MODELI BILANSOWYCH DLA POTRZEB ZLEWNIOWEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WODNYMI (NA PRZYKŁADZIE RZEKI SKAWY)
8Jerzy Oleszek, Katarzyna Sabura, Marta Szkaradkiewicz, Jan Kazak
ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU STREF PODMIEJSKICH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
9Barbara Skowera, Joanna Kopcińska, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Jakub Wojkowski
NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW W OKRESIE WEGETACJI ZIEMNIAKA PÓŹNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (1981–2010)
10Anna Smurzyńska, Jacek Dach, Robert Szulc
WPŁYW RÓŻNYCH TECHNOLOGII OBRÓBKI GNOJOWICY NA EMISJĘ METANU PO APLIKACJI GNOJOWICY DO GLEBY

Ogółem pobrano 5150 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Jolanta Raczuk
WSTĘPNA OCENA JAKOŚCI WÓD STUDZIENNYCH NA TERENIE GMINY TERESPOL
2Daniel Liberacki
JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH I GRUNTOWYCH W MAŁEJ ZLEWNI LEŚNEJ
3Jiří Ciml, Jiří Pečenka, Jana Moravcová, Petr Lechner, Jan Kalíšek
WPŁYW UŻYTKOWANIA TERENU NA ODPŁYW FOSFORU CAŁKOWITEGO W WYBRANYCH ZLEWNIACH
4Szymon Szewrański, Marlena Wojtysiak, Romuald Żmuda
NASILENIE CHEMICZNEJ EROZJI GLEB W ZLEWNI ROLNICZEJ NA WZGÓRZACH TRZEBNICKICH
5Lidia Kiedryńska
BADANIA GENOTOKSYCZNOŚCI WODY W KOLUMNACH FILTRACYJNYCH STOSOWANYCH W PROCESACH UZDATNIANIA
6Wacław Bieda, Jan Radoń
KONDENSACJA PARY WODNEJ NA ŚCIANACH KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH NA PRZYKŁADZIE KOŚCIOŁA W DĘBNIE PODHALAŃSKIM
7Michał Fiedler
ZMIENNOŚĆ ZAWARTOŚCI RÓŻNYCH FORM AZOTU W WODZIE ŚRÓDPOLNEGO OCZKA WODNEGO
8Elżbieta Jagiełło
WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE W WODACH PODZIEMNYCH W POBLIŻU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
9Martina Jurkov, Eva Klementov, Mikul&#x Lte ka
KLASIFIKACJA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH W SŁOWACJI WEDŁUG KRYTERIÓW DYREKTYWY WODNEJ UE. PROJEKT PILOTAŻOWY: MAŁY ZBIORNIK WODNY DOL’ANY
10Krzysztof Gawroński
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA TLE WYPOSAŻENIA GMIN W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY EKOLOGICZNO-KOMUNALNEJ

Ogółem pobrano 42154 abstraktów