Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Artur Radecki-Pawlik, Monika Wieczorek, Karol Plesiński
ZRÓŻNICOWANIE PARAMETRÓW HYDRODYNAMICZNYCH CIEKU W MIEJSCU ZDEPONOWANIA GRUBEGO RUMOSZU DRZEWNEGO
2Katarzyna Kołodziejczyk
ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI USZCZELNIENIA TERENU NA HYDROGRAM ODPŁYWU ZE ZLEWNI
3Alicja Michalik, Michalina Kotowicz-Mańko, Karol Plesiński
OKREŚLENIE TYPÓW SIEDLISK W ASPEKCIE HYDRAULICZNYM METODĄ MEM NA WYBRANYM ODCINKU RZEKI WISŁOKI
4Eugeniusz Zawisza, Kamil Klimek
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTÓW SKARPY ABRAZYJNEJ ZBIORNIKA CZORSZTYN-NIEDZICA
5Krzysztof Czyżyk
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE CECH NATURALNEGO ODNOWIENIA SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W RĘBNI ZUPEŁNEJ
6Dariusz Młyński, Krzysztof Chmielowski, Anna Młyńska
ANALIZA ZMIENNOŚCI ILOŚCIOWEJ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO WYBRANYCH OCZYSZCZALNI POWIATU SANOCKIEGO
7Eugeniusz Zawisza, Justyna Biśtyga, Mateusz Kopczyński
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE I MROZOODPORNOŚĆ POPIOŁO-ŻUŻLA STABILIZOWANEGO SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
8Jerzy Oleszek, Katarzyna Sabura, Marta Szkaradkiewicz, Jan Kazak
ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU STREF PODMIEJSKICH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
9Agata Pawłat-Zawrzykraj, Konrad Podawca
KORYTARZE EKOLOGICZNE W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ WYBRANYCH GMIN WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
10Marek Dąbski, Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Karolina Antoniuk, Elżbieta Pogroszewska
WYNIKI INWENTARYZACJI I KONCEPCJA REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W MIĘDZYRZECU PODLASKIM (WOJ. LUBELSKIE)

Ogółem pobrano 4784 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Przemysław Baran, Ryszard Murzyn, Aleksandra Meres
PROBLEM WYBORU SKUTECZNEJ METODY STABILIZACJI DRÓG NA ZABUDOWANYCH OBSZARACH OSUWISKOWYCH
2Małgorzata Makowska, Ewa Maciejewska
Wpływ czasu napowietrzania na pracę reaktora SBR i SBBR
3Grzegorz Pęczkowski, Wojciech Orzepowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Romuald Żmuda, Rafał Wójcik
WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH
4Magdalena Malec, Marek Ryczek, Sławomir Klatka, Edyta Kruk
PRZEBIEG PROCESU TORFOTWÓRCZEGO NA ZDEGRADOWANYM TORFOWISKU BALIGÓWKA
5Marek Dąbski, Margot Dudkiewicz, Ewelina Kozorys, Mariusz Szmagara
Przekształcenia kompozycji, dendroflora i stan ochrony zespołu pałacowo-parkowego w Orłowie Murowanym (województwo lubelskie )
6Artur Magnuszewski
ZASTOSOWANIE OBRAZÓW RADAROWYCH Z SATELITY SENTINEL 1 DO OCENY ZJAWISK LODOWYCH – NA PRZYKŁADZIE JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO
7Tomasz Szymczak, Katarzyna Krężałek
MODEL PROGNOSTYCZNY ODPŁYWU CAŁKOWITEGO I JEGO SKŁADOWYCH Z MAŁEJ NIZINNEJ ZLEWNI CZĘŚCIOWO ZURBANIZOWANEJ
8Krzysztof Gawroński
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA TLE WYPOSAŻENIA GMIN W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY EKOLOGICZNO-KOMUNALNEJ
9Przemysław Baran, Mariusz Cholewa, Małgorzata Klimek
Wpływ zmian stanów wody na zachowanie się modeli nasypów hydrotechnicznych wykonanych z popioło-żużla
10Miloš Rusnák, Ján Sládek, Jaroslav Buša, Vladimír Greif
PRZYDATNOŚĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH CYFROWYCH MODELI WYSOKOŚCIOWYCH STWORZONYCH DZIĘKI UAV DO OCENY STABILNOŚCI STOKU (STUDIUM PRZYPADKU: OSUWISKO W WIOSCE SVÄTÝ ANTON, SŁOWACJA)

Ogółem pobrano 9149 abstraktów