Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Dariusz Młyński, Krzysztof Chmielowski, Anna Młyńska
ANALIZA ZMIENNOŚCI ILOŚCIOWEJ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO WYBRANYCH OCZYSZCZALNI POWIATU SANOCKIEGO
2Eugeniusz Zawisza, Kamil Klimek
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTÓW SKARPY ABRAZYJNEJ ZBIORNIKA CZORSZTYN-NIEDZICA
3Grażyna Gawrońska, Sabina Ostrowiak
WERYFIKACJA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KOPALNI PIASKU WYDMOWEGO „WILCZA WOLA” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
4Eugeniusz Zawisza, Justyna Biśtyga, Mateusz Kopczyński
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE I MROZOODPORNOŚĆ POPIOŁO-ŻUŻLA STABILIZOWANEGO SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
5Anna Smurzyńska, Jacek Dach, Robert Szulc
WPŁYW RÓŻNYCH TECHNOLOGII OBRÓBKI GNOJOWICY NA EMISJĘ METANU PO APLIKACJI GNOJOWICY DO GLEBY
6Katarzyna Dzierwa, Eugeniusz Zawisza
WPŁYW ZAGĘSZCZENIA I NAWODNIENIANA ŚCIŚLIWOŚĆ MIESZANEKODPADÓW POSODOWYCH Z POPIOŁAMI LOTNYMI
7Katarzyna Kołodziejczyk
ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI USZCZELNIENIA TERENU NA HYDROGRAM ODPŁYWU ZE ZLEWNI
8Jolanta Grochowska, Mariusz Teodorowicz
OCENA MOŻLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA ZLEWNI NA JEZIORA GÓRNEJ PASŁĘKI ORAZ PODATNOŚCI TYCH JEZIOR NA DEGRADACJĘ
9Taltakov Ilyas
RZEKA SYR DARYA – NOWA KATASTROFA EKOLOGICZNA W AZJI
10Tomasz Kałuża, Agata Jasiak, Bartosz Krysztofiak, Stanisław Zaborowski
OCENA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA WĘZŁA WODNEGO NOWY MŁYN W KONTEKŚCIE KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI EKOSYSTEMU RZEKI WEŁNY

Ogółem pobrano 4868 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Michał Fiedler
ZMIENNOŚĆ ZAWARTOŚCI RÓŻNYCH FORM AZOTU W WODZIE ŚRÓDPOLNEGO OCZKA WODNEGO
2Krzysztof Gawroński
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA TLE WYPOSAŻENIA GMIN W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY EKOLOGICZNO-KOMUNALNEJ
3Daniel Liberacki
JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH I GRUNTOWYCH W MAŁEJ ZLEWNI LEŚNEJ
4Mariusz Cholewa, Karol Plesiński, Katarzyna Kamińska, Przemysław Baran
WARUNKI HYDRODYNAMICZNE PRZEPŁYWU RZEKI WILGI W OKOLICY PRZEPUSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE WIELKIE
5Małgorzata Makowska, Ewa Maciejewska
Wpływ czasu napowietrzania na pracę reaktora SBR i SBBR
6Lidia Kiedryńska
BADANIA GENOTOKSYCZNOŚCI WODY W KOLUMNACH FILTRACYJNYCH STOSOWANYCH W PROCESACH UZDATNIANIA
7Jolanta Raczuk
WSTĘPNA OCENA JAKOŚCI WÓD STUDZIENNYCH NA TERENIE GMINY TERESPOL
8Grzegorz Pęczkowski, Wojciech Orzepowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Romuald Żmuda, Rafał Wójcik
WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH
9Attila Tóth, Ľubica Feriancová
KRAJOBRAZY ROLNICZE W ŚRODOWISKU MIEJSKIM NA PRZYKŁADZIE ChRIStChURCh, NOWA ZELANDIA
10Ewa Wąsik, Krzysztof Chmielowski, Agnieszka Operacz
PCA JAKO NARZĘDZIE EKSPLORACJI DANYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH PRACĘ KOMÓR NITRYFIKACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TREPCZY

Ogółem pobrano 11352 abstraktów