Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
2Małgorzata Makowska, Ewa Maciejewska
Wpływ czasu napowietrzania na pracę reaktora SBR i SBBR
3Roman Kuryltsiv, Józef Hernik, Nadiia Kryshenyk
WPŁYW REFORMY GRUNTOWEJ NA ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE GRUNTAMI NA UKRAINIE
4Răzvan G.Voicu, Kelly N. Miles
ZASADA DZIAŁANIA I PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO DLA RYB MIGRUJĄCYCH W GÓRĘ I W DÓŁ CIEKU WODNEGO
5Antoni Grzywna
Zanikanie powierzchni torfowiska na odwodnionych użytkach zielonych Polesia Lubelskiego
6Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ
7Tomasz Kałuża
WPŁYW ZACIENIENIA PRZEZ DRZEWA I KRZEWY NA ZMIANY WARUNKÓW PRZEPŁYWU W KORYCIE RZEKI NIZINNEJ
8Stefan Satora, Krzysztof Chmielowski, Andrzej Wałęga
BALNEOLOGICZNE WYKORZYSTANIE WÓD PODZIEMNYCH W WYBRANYCH REJONACH POLSKI POŁUDNIOWEJ
9Władysława Morzyniec, Izabela Piech, Sebastian Goraj
ZMIANY W KRAJOBRAZIE I UŻYTKOWANIU GRUNTÓW PIENIŃSKIGO PARKU NARODOWEGO
10Margot Dudkiewicz, Marek Dąbski, Wojciech Durlak
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO PARKU W KIJANACH

Ogółem pobrano 4489 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Elżbieta Jagiełło
WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE W WODACH PODZIEMNYCH W POBLIŻU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
2Tadeusz Orlik, Michał Marzec
WPŁYW WEŁNY MINERALNEJ NA RETENCYJNOŚĆ ZERODOWANEJ GLEBY LESSOWEJ I PLONY ROŚLIN UPRAWNYCH (BADANIA WSTĘPNE)
3Daniel Liberacki
JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH I GRUNTOWYCH W MAŁEJ ZLEWNI LEŚNEJ
4Wacław Bieda, Piotr Herbut
KSZTAŁTOWANIE SIĘ STRUKTURY WIATRU W PRZYGRUNTOWEJ WARSTWIE ATMOSFERY NA TERENIE WIELKOTOWAROWEJ FERMY BROJLERÓW
5Krzysztof Gawroński
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA TLE WYPOSAŻENIA GMIN W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY EKOLOGICZNO-KOMUNALNEJ
6Lidia Kiedryńska
BADANIA GENOTOKSYCZNOŚCI WODY W KOLUMNACH FILTRACYJNYCH STOSOWANYCH W PROCESACH UZDATNIANIA
7Jan Macuda, Tadeusz Zając, Jacek Antonkiewicz
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE GLEB W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO W JAŚLE
8Martina Jurkov, Eva Klementov, Mikul&#x Lte ka
KLASIFIKACJA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH W SŁOWACJI WEDŁUG KRYTERIÓW DYREKTYWY WODNEJ UE. PROJEKT PILOTAŻOWY: MAŁY ZBIORNIK WODNY DOL’ANY
9Michał Fiedler
ZMIENNOŚĆ ZAWARTOŚCI RÓŻNYCH FORM AZOTU W WODZIE ŚRÓDPOLNEGO OCZKA WODNEGO
10Bogusław Michalec
PRÓBA PROGNOZY ZAMULENIA MAŁEGO ZBIORNIKA WODNEGO NA CIEKU NIE KONTROLOWANYM HYDROLOGICZNIE

Ogółem pobrano 54349 abstraktów