Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
2Andrzej Wałęga, Anna Górka, Agnieszka Cupak, Bogusław Michalec
ANALIZA REŻIMU HYDROLOGICZNEGO RZEKI GÓRSKIEJ W WIELOLECIU 1985–2012 NA PRZYKŁADZIE RZEKI KAMIENICY
3Grzegorz Pęczkowski, Wojciech Orzepowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Romuald Żmuda, Rafał Wójcik
WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH
4Karol Król
RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATA ADIACENCKA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE
5Katarzyna Kołodziejczyk
ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI USZCZELNIENIA TERENU NA HYDROGRAM ODPŁYWU ZE ZLEWNI
6Katarzyna Rozbicka, Tomasz Rozbicki
ZALEŻNOŚĆ BODŹCOWOŚCI CIŚNIENIA OD CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W WARSZAWIE
7Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
8Ryszard Kostuch, Paweł Mundała, Artur Szwalec, Renata Kędzior
Wpływ składowiska odpadów paleniskowych elektrowni CEZ Skawina sa na skład florystyczny zbiorowisk roślinnych zasiedlających tereny przyległe
9Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ
10Łukasz Borek
WPŁYW PODWÓJNEGO GŁĘBOSZOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB PŁOWYCH

Ogółem pobrano 3433 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ
2Beata Fornal-Pieniak, Barbara Żarska
METODY WALORYZACJI KRAJOBRAZOWEJ NA POTRZEBY TURYSTYKI I REKREACJI
3Barbara Skowera, Joanna Kopcińska, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Jakub Wojkowski
NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW W OKRESIE WEGETACJI ZIEMNIAKA PÓŹNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (1981–2010)
4Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
UJĘCIA I WODY PODZIEMNE WYKORZYSTYWANE DLA ZAOPATRZENIA MIASTA NOWY TARG
5Aneta Bylak, Magdalena Wójcik
Reakcje bezkręgowców bentosowych na akumulację drobnoziarnistego osadu w potoku górskim
6Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
JONY CHROMU W ŚCIEKACH I OSADACH DENNYCH PODHALA
7Natalia Krystyna Gietka
ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESÓW TŁUMIENIA I WYGŁADZANIA FALI CIŚNIENIA W TRAKCIE NIEUSTALONEGO PRZEPŁYWU W RUROCIĄGACH WYKONANYCH Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW
8Andrzej Wałęga, Edyta Drożdżal, Michał Piórecki, Radosław Radoń
WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z MODELOWANIEM ODPŁYWU ZE ZLEWNI NIEKONTROLOWANYCH W ASPEKCIE PROJEKTOWANIA STREF ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
9Renata Różycka-Czas, Tomasz Salata, Krzysztof Gawroński, Barbara Czesak, Katarzyna Cegielska
WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DO OCENY STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO
10Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Grzegorz Kaczor
Wpływ wielkości dopływu wód opadowych na skład ścieków surowych w małym systemie kanalizacyjnym

Ogółem pobrano 9200 abstraktów