Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Tomasz Tymiński, Justyna Mumot, Radosław Strojny, Dorota Karpowicz
ANALIZA MOŻLIWOŚCI EKOLOGICZNEGO UDROŻNIENIA CIEKU (W PRZEKROJU BUDOWLI WODNEJ) ZA POMOCĄ RAMPY DLA RYB
2Tomasz Kałuża
WPŁYW ZACIENIENIA PRZEZ DRZEWA I KRZEWY NA ZMIANY WARUNKÓW PRZEPŁYWU W KORYCIE RZEKI NIZINNEJ
3Karol Król
RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATA ADIACENCKA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE
4Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
5Edyta Kruk, Magdalena Malec, Sławomir Klatka, Andżelika Brodzińska-Cygan
KONCEPCJA WSPÓŁCZYNNIKA TEMPERATURY GLEBY DO WYZNACZANIA ROZKŁADU PRZESTRZENNEGO TEMPERATURY GLEBY Z WYKORZYSTANIEM PARAMETRÓW FIZJOGRAFICZNYCH ZLEWNI I SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH (SSN)
6Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
7K. Boroń, Sławomir Klatka, Marek Ryczek, Paweł Liszka
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH, FIZYKOCHEMICZNYCH I WODNYCH REKULTYWOWANEGO I NIEREKULTYWOWANEGO OSADNIKA BYŁYCH KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW SODOWYCH „SOLVAY”
8Łukasz Borek
WPŁYW PODWÓJNEGO GŁĘBOSZOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB PŁOWYCH
9Sławomir Bajkowski
Wykorzystanie krzywych sum czasów przewyższenia przepływów wraz z wyższymi w obliczeniach hydroenergetycznych
10Monika Mika
KONCEPCJA MODELOWANIA STAWEK PODATKU KATASTRALNEGO NA PRZYKŁADZIE NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH O FUNKCJACH MIESZKALNYCH W POLSCE

Ogółem pobrano 5024 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
UJĘCIA I WODY PODZIEMNE WYKORZYSTYWANE DLA ZAOPATRZENIA MIASTA NOWY TARG
2Natalia Krystyna Gietka
ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESÓW TŁUMIENIA I WYGŁADZANIA FALI CIŚNIENIA W TRAKCIE NIEUSTALONEGO PRZEPŁYWU W RUROCIĄGACH WYKONANYCH Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW
3Krzysztof Gawroński, Edyta Sobaś, Grażyna Gawrońska, Monika Pytlowska
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE FUNKCJI TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ZASTOSOWANIEM TAKSONOMII WROCŁAWSKIEJ
4Rozpondek Katarzyna, Rozpondek Rafał, Pachura Piotr
ANALIZA TOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA PORAJ W ASPEKCIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI
5Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ
6Marek Dąbski, Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Justyna Salasa
Rys historyczny i analiza dendrologiczna zespołu pałacowego Podzamcze w Bychawie
7Aneta Bylak, Magdalena Wójcik
Reakcje bezkręgowców bentosowych na akumulację drobnoziarnistego osadu w potoku górskim
8Barbara Skowera, Joanna Kopcińska, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Jakub Wojkowski
NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW W OKRESIE WEGETACJI ZIEMNIAKA PÓŹNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (1981–2010)
9Justyna Czajkowska
WPŁYW JONÓW WAPNIA NA WYTRĄCANIE SIĘ STRUWITU Z ROZTWORÓW WODNYCH
10Paweł Zawadzki, Ryszard Błażejewski, Maciej Pawlak
PRZEGLĄD METOD ODMULANIA ZBIORNIKÓW WODNYCH

Ogółem pobrano 4601 abstraktów