Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Tomasz Kałuża
WPŁYW ZACIENIENIA PRZEZ DRZEWA I KRZEWY NA ZMIANY WARUNKÓW PRZEPŁYWU W KORYCIE RZEKI NIZINNEJ
2Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
3Dorota Matuszko, Daniel Celiński-Mysław
Warunki solarne krakowa i możliwości ich wykorzystania w helioenergetyce
4Tomasz Tymiński, Justyna Mumot, Radosław Strojny, Dorota Karpowicz
ANALIZA MOŻLIWOŚCI EKOLOGICZNEGO UDROŻNIENIA CIEKU (W PRZEKROJU BUDOWLI WODNEJ) ZA POMOCĄ RAMPY DLA RYB
5Tymoteusz Zydroń, Paweł Miętus
Wytrzymałość na ścinanie gruntów nienasyconych na przykładzie utworów zwietrzelinowych z okolic Gorlic
6Marta Kasińska, Jan Kempiński, Robert Świerzko
KONSYSTENCJA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH A ICH PARAMETRY REOLOGICZNE
7Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
8Jan Kempiński, Robert Świerzko
OKREŚLENIE PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH ZACZYNÓW WAPIENNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA POŚLIZGU
9Karol Król
RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATA ADIACENCKA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE
10Magdalena Malec, Marek Ryczek, Sławomir Klatka, Edyta Kruk
PRZEBIEG PROCESU TORFOTWÓRCZEGO NA ZDEGRADOWANYM TORFOWISKU BALIGÓWKA

Ogółem pobrano 3577 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Janusz Turbiak, Zygmunt Miatkowski, Adam Sołtysik
OCENA MINERALIZACJI ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW AZOTU W GLEBACH MINERALNO-MURSZOWYCH METODĄ INKUBACJI TLENOWEJ I BEZTLENOWEJ
2Daniel Liberacki
JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH I GRUNTOWYCH W MAŁEJ ZLEWNI LEŚNEJ
3Jan Macuda, Tadeusz Zając, Jacek Antonkiewicz
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE GLEB W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO W JAŚLE
4Bogusław Michalec
PRÓBA PROGNOZY ZAMULENIA MAŁEGO ZBIORNIKA WODNEGO NA CIEKU NIE KONTROLOWANYM HYDROLOGICZNIE
5Eva Klementov, Tom&#x Litschmann
OCENA SUSZY Z UŻYCIEM WSKAŹNIKA PALMERA
6Elżbieta Jagiełło
WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE W WODACH PODZIEMNYCH W POBLIŻU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
7Andrzej Czerniak
WYMYWALNOŚĆ CHROMU Z CEMENTOGRUNTÓW DROGOWYCH W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA LEŚNEGO
8Michał Fiedler
ZMIENNOŚĆ ZAWARTOŚCI RÓŻNYCH FORM AZOTU W WODZIE ŚRÓDPOLNEGO OCZKA WODNEGO
9Agata Szymańska-Pulikowska, Andrzej Kucharzewski, Lech Nowak
ZANIECZYSZCZENIE GLEB LEŚNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU METALAMI CIĘŻKIMI I SIARKĄ
10Tadeusz Orlik, Michał Marzec
WPŁYW WEŁNY MINERALNEJ NA RETENCYJNOŚĆ ZERODOWANEJ GLEBY LESSOWEJ I PLONY ROŚLIN UPRAWNYCH (BADANIA WSTĘPNE)

Ogółem pobrano 57598 abstraktów