Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Karol Król
RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATA ADIACENCKA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE
2Ryszard Kostuch, Paweł Mundała, Artur Szwalec, Renata Kędzior
Wpływ składowiska odpadów paleniskowych elektrowni CEZ Skawina sa na skład florystyczny zbiorowisk roślinnych zasiedlających tereny przyległe
3Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
4K. Boroń, Sławomir Klatka, Marek Ryczek, Paweł Liszka
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH, FIZYKOCHEMICZNYCH I WODNYCH REKULTYWOWANEGO I NIEREKULTYWOWANEGO OSADNIKA BYŁYCH KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW SODOWYCH „SOLVAY”
5Maria Nawieśniak
HYDROMORFOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWA OCENA DOLINY RZEKI BIAŁKI
6Monika Mika
KONCEPCJA MODELOWANIA STAWEK PODATKU KATASTRALNEGO NA PRZYKŁADZIE NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH O FUNKCJACH MIESZKALNYCH W POLSCE
7Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
8Tomasz Kałuża
WPŁYW ZACIENIENIA PRZEZ DRZEWA I KRZEWY NA ZMIANY WARUNKÓW PRZEPŁYWU W KORYCIE RZEKI NIZINNEJ
9Tomasz Tymiński, Justyna Mumot, Radosław Strojny, Dorota Karpowicz
ANALIZA MOŻLIWOŚCI EKOLOGICZNEGO UDROŻNIENIA CIEKU (W PRZEKROJU BUDOWLI WODNEJ) ZA POMOCĄ RAMPY DLA RYB
10Răzvan G.Voicu, Kelly N. Miles
ZASADA DZIAŁANIA I PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO DLA RYB MIGRUJĄCYCH W GÓRĘ I W DÓŁ CIEKU WODNEGO

Ogółem pobrano 4088 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
UJĘCIA I WODY PODZIEMNE WYKORZYSTYWANE DLA ZAOPATRZENIA MIASTA NOWY TARG
2Rozpondek Katarzyna, Rozpondek Rafał, Pachura Piotr
ANALIZA TOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA PORAJ W ASPEKCIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI
3Aneta Bylak, Magdalena Wójcik
Reakcje bezkręgowców bentosowych na akumulację drobnoziarnistego osadu w potoku górskim
4Miloš Rusnák, Ján Sládek, Jaroslav Buša, Vladimír Greif
PRZYDATNOŚĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH CYFROWYCH MODELI WYSOKOŚCIOWYCH STWORZONYCH DZIĘKI UAV DO OCENY STABILNOŚCI STOKU (STUDIUM PRZYPADKU: OSUWISKO W WIOSCE SVÄTÝ ANTON, SŁOWACJA)
5Bernard Okoński, Antoni T. Miler
KLIMATYCZNY BILANS WODNY ZALESIONYCH TERENÓW WIELKOPOLSKI NA PRZYKŁADZIE PUSZCZY ZIELONKA
6Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ
7Margot Dudkiewicz
RYS HISTORYCZNY I INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ALEI LIPOWEJ W NADRYBIU, GMINA PUCHACZÓW
8Joanna Wicher-Dysarz, Tomasz Dysarz
WSTĘPNA PROGNOZA WPŁYWU ODMULENIA RZEKI NER NA WARUNKI HYDRAULICZNE JEJ KORYTA
9Maria Nawieśniak
HYDROMORFOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWA OCENA DOLINY RZEKI BIAŁKI
10Artur Jędrych, Jan Kempiński, Wojciech Kilian
OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI TRZECH RODZAJÓW BETONU DROGOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTEGO CEMENTU

Ogółem pobrano 2946 abstraktów