Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
2Eugeniusz Zawisza, Justyna Biśtyga, Mateusz Kopczyński
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE I MROZOODPORNOŚĆ POPIOŁO-ŻUŻLA STABILIZOWANEGO SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
3Katarzyna Kołodziejczyk
ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI USZCZELNIENIA TERENU NA HYDROGRAM ODPŁYWU ZE ZLEWNI
4Karol Król, Zbyszek Zuśka
ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH TECHNIK PREZENTACJI DANYCH ŚRODOWISKOWYCH W OKNIE PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ NA PRZYKŁADZIE MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA
5Jerzy Oleszek, Katarzyna Sabura, Marta Szkaradkiewicz, Jan Kazak
ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU STREF PODMIEJSKICH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
6Stefan Satora, Krzysztof Chmielowski, Andrzej Wałęga
BALNEOLOGICZNE WYKORZYSTANIE WÓD PODZIEMNYCH W WYBRANYCH REJONACH POLSKI POŁUDNIOWEJ
7Maria Zygmunt, Pelagia Biłka
ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W KONTROLI I OCENIE STANU TECHNICZNEGO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH WODĘ
8Leszek Książek, Andrzej Strużyński, Małgorzata Leja, Ewelina Pilch
MODELOWANIE FIZYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU WODY W PRZEPŁAWCE BIOLOGICZNEJ
9Dariusz Młyński, Krzysztof Chmielowski, Anna Młyńska
ANALIZA ZMIENNOŚCI ILOŚCIOWEJ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO WYBRANYCH OCZYSZCZALNI POWIATU SANOCKIEGO
10Jacek Kostuch, Ryszard Kostuch, Krzysztof Maślanka
NOWY RETENCYJNY ZBIORNIK WODNY JAGODNO

Ogółem pobrano 5034 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Krzysztof Gawroński
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA TLE WYPOSAŻENIA GMIN W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY EKOLOGICZNO-KOMUNALNEJ
2Andrzej Czerniak
WYMYWALNOŚĆ CHROMU Z CEMENTOGRUNTÓW DROGOWYCH W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA LEŚNEGO
3Maciej Urbaniak
BIOLOGICZNA STABILIZACJA I REKULTYWACJA GRUNTÓWZ WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH WŁÓKNISTYCH SUROWCÓW ODPADOWYCHCZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE KOMPOZYCJI
4Stanisław Kostrzewa, Grzegorz Pęczkowski, Maria Strzelczyk
SPRAWNOŚĆ DRENOWANIA GLEB ORNYCH W SUDETACH ŚRODKOWYCH
5Jolanta Raczuk
WSTĘPNA OCENA JAKOŚCI WÓD STUDZIENNYCH NA TERENIE GMINY TERESPOL
6Irena Otop, Leszek Kuchar
ZMIENNOŚĆ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH SEZONU LETNIEGO W JELENIEJ GÓRZE W LATACH 1951–2000
7Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur
ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA OBORNIKIEM I OSADAMI ŚCIEKOWYMI NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY
8Mária Leitmanová, Jaroslav Bažík, Zlatica Muchová
NOWE METODy GROMADZENIA DANyCH PRZESTRZENNyCH W RAMACH PROJEKTu KONSOLIDACJI GRuNTÓW
9Elżbieta Jagiełło
WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE W WODACH PODZIEMNYCH W POBLIŻU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
10Lidia Kiedryńska
BADANIA GENOTOKSYCZNOŚCI WODY W KOLUMNACH FILTRACYJNYCH STOSOWANYCH W PROCESACH UZDATNIANIA

Ogółem pobrano 10055 abstraktów