Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 10 (2) 2011 str. 3–10

Piotr Bugajski, Stefan Satora

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH Z UBOJNI TRZODY CHLEWNEJ ORAZ MASARNI NA JAKOŚĆ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO OCZYSZCZALNI

słowa kluczowe: ścieki przemysłowe, ścieki bytowe, stężenia zanieczyszczeń.
abstrakt: W pracy przedstawiono analizę wpływu zanieczyszczeń opisanych wartościami BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej w ściekach bytowych oraz pochodzących z masarni i ubojni trzody chlewnej na ich stężenie w mieszaninie ścieków dopływającej do oczyszczalni Bioblok PS-50 w Gruszowie. Średnie stężenia badanych wskaźników w mieszaninie ścieków obliczono jako średnią ważoną. Stwierdzono, że gdy te stężenia są zbyt wysokie, skutkuje to zakłóceniami w pracy oczyszczalni. Średnie ważone poszczególnych wskaźników wynosiły: BZT5 – 592,1 mg O2 ∙ dm–3, ChZT – 974,8 mg O2 ∙ dm–3, zawiesiny ogólnej – 570,7 mg ∙ dm–3. Aby zmniejszyć stężenie zanieczyszczeń w mieszaninie surowych ścieków dopływających do oczyszczalni należy zwiększyć udział procentowy ścieków bytowych z 82% do 96%. Jest to możliwe poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i podłączenie do niej kolejnych gospodarstw domowych oraz dodatkową modernizację istniejących lub nowo zainstalowanych systemów podczyszczania ścieków przemysłowych w miejscu ich powstania.
pub/10_2_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bugajski, Piotr, and Stefan Satora. "INFLUENCE OF POLLUTANTS DISPOSED FROM THE BUTCHERY OF PIGS AND CUTTING PLANT ON THE QUALITY OF SEWAGE FLOWING INTO THE TREATMENT PLANT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 10.2 (2011): 3–10.
APA (2011). INFLUENCE OF POLLUTANTS DISPOSED FROM THE BUTCHERY OF PIGS AND CUTTING PLANT ON THE QUALITY OF SEWAGE FLOWING INTO THE TREATMENT PLANT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 10 (2), 3–10
ISO 690 BUGAJSKI, Piotr, SATORA, Stefan. INFLUENCE OF POLLUTANTS DISPOSED FROM THE BUTCHERY OF PIGS AND CUTTING PLANT ON THE QUALITY OF SEWAGE FLOWING INTO THE TREATMENT PLANT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2011, 10.2: 3–10.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume10/issue2/abstract-3.html