Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 11 (3) 2012 str. 13–20

Antoni Grzywna

ZMIANY POŁOŻENIA ZWIERCIADŁA WODY W PRZEKROJU MELIORACYJNYM UHNIN

słowa kluczowe: głębokość odwodnienia, poziom wody, obiekt melioracyjny, użytki zielone.
abstrakt: W pracy przedstawiono analizę wahań położenia zwierciadła wody gruntowej i powierzchniowej na obiekcie melioracyjnym Piwonia-Uhnin w przekroju Uhnin. Rowy melioracyjne mają głębokość 1–1,2 m i są zarośnięte wierzbą. Aktualne zróżnicowanie położenia zwierciadła wody na obszarze badań zostało rozpoznane na podstawie stacjonarnych pomiarów hydrometrycznych wykonywanych w 9 studzienkach piezometrycznych oraz na 7 wodowskazach palowych. Stany wody powierzchniowej w rowach melioracyjnych w okresie badań podlegały niewielkim zmianom, co wynika głównie z braku przepływu wody. W rowach 2, 3 i 4 napełnienie wynosiło 15–35 cm, natomiast rowy 1, 5 i 6 przez długi okres pozbawione były wody. Niekorzystny układ warunków meteorologicznych i stan urządzeń regulujących odpływ powoduje nadmierne obniżenia poziomu wody. Ze zbyt dużym przesuszeniem gleby mamy do czynienia najczęściej na glebach mineralnych (pkt. 7–9), gdzie występują głębokie rowy, a głębokość odwodnienia przekracza wartość maksymalnej normy osuszenia h3. Warto także zauważyć, że na koniec marca głębokość położenia zwierciadła wody jest niekiedy mniejsza niż wartość minimalnej normy osuszenia h1.
pub/11_3_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grzywna, Antoni. "CHANGES IN GROUNDWATER TABLE LEVEL IN THE DREINAGE TRANSECT UHNIN." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 11.3 (2012): 13–20.
APA (2012). CHANGES IN GROUNDWATER TABLE LEVEL IN THE DREINAGE TRANSECT UHNIN. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 11 (3), 13–20
ISO 690 GRZYWNA, Antoni. CHANGES IN GROUNDWATER TABLE LEVEL IN THE DREINAGE TRANSECT UHNIN. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2012, 11.3: 13–20.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume11/issue3/abstract-13.html