Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (1) 2013 str. 115–126

Andrzej Strużyński

TRANSFORMACJA FALI POWODZIOWEJ W WARUNKACH RENATURYZACJI RZEKI NIDY I JEJ DOLINY

słowa kluczowe: Nida, odcinek uregulowany, odcinek bliski naturze, zasięg zalewu
abstrakt: Streszczenie: Rzeka Nida płynie w województwie świętokrzyskim po obszarach zagospodarowanych przeważnie rolniczo. W chwili obecnej stwarza w dolnym biegu duże zagrożenie powodziowe, m.in. ze względu na brak małej retencji, która może być dostępna po likwidacji zbędnych obwałowań przeciwpowodziowych. Obliczono wpływ zwiększenia retencji poprzez otwarcie doliny na odcinku od Rębowa do Pińczowa na bezpośrednio poniżej leżące obszary Nidy nieuregulowanej. Za pomocą programu HEC-RAS wykonano obliczenia zasięgu zalewu 10,3 km odcinka rzeki. W tym celu przygotowano 103 przekroje poprzeczne odległe od siebie o średnio 100 m. Symulację wykonano dla szerokiego zakresu przepływów od 1m3 · s–1 do Q1% .
pub/12_1_115.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt1/12_1_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Strużyński, Andrzej. "TRANSFORMATION OF FLOOD WAVE AFTER RENATURYZATION OF NIDA RIVER AND VALEY." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.1 (2013): 115–126.
APA (2013). TRANSFORMATION OF FLOOD WAVE AFTER RENATURYZATION OF NIDA RIVER AND VALEY. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (1), 115–126
ISO 690 STRUżYńSKI, Andrzej. TRANSFORMATION OF FLOOD WAVE AFTER RENATURYZATION OF NIDA RIVER AND VALEY. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.1: 115–126.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue1/abstract-115.html