Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (2) 2013 str. 3–12

Bogdan Bąk, Leszek Łabędzki

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE SUSZY METEOROLOGICZNEJ I ROLNICZEJ W REJONIE BYDGOSKO-TORUŃSKIM

słowa kluczowe: susza meteorologiczna, susza rolnicza, wskaźnik suszy meteorologicznej SPI, wskaźnik suszy rolniczej CDI
abstrakt: Artykuł przedstawia problem przestrzennego zróżnicowania w rejonie bydgosko-toruńskim suszy meteorologicznej i rolniczej w uprawie buraka cukrowego i ziemniaka późnego oraz na trwałych użytkach zielonych. Analizę przeprowadzono na podstawie pomiarów dokonanych w 2011 r. na stacjach Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Region bydgosko-toruński charakteryzuje się niewielką sumą opadów w okresie wegetacyjnym i dużą ich zmiennością czasową oraz przestrzenną. Intensywność suszy meteorologicznej w każdym miesiącu sezonu wegetacyjnego (IV–IX) oceniono za pomocą wskaźnika względnego opadu RPI i wskaźnika standaryzowanego opadu SPI. Intensywność suszy rolniczej określano na podstawie wskaźnika suszy rolniczej CDI, stosując równania regresji liniowej między SPI i CDI. Uzyskany rozkład intensywności suszy rolniczej był w trakcie okresu wegetacyjnego weryfikowany okresowymi pomiarami wilgotności wierzchniej warstwy gleby (0–20 cm). Na obszarze objętym monitorowaniem stwierdzono znaczne zróżnicowanie suszy meteorologicznej, jednocześnie odnotowano niewielkie zróżnicowanie przestrzenne suszy rolniczej, która była determinowana wielkością zapasów wody użytecznej w glebie.
pub/12_2_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bąk, Bogdan, and Leszek Łabędzki. "SPATIAL VARIABILITY OF METEOROLOGICAL AND AGRICULTURAL DROUGHT IN BYDGOSZCZ-TORUŃ REGION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.2 (2013): 3–12.
APA (2013). SPATIAL VARIABILITY OF METEOROLOGICAL AND AGRICULTURAL DROUGHT IN BYDGOSZCZ-TORUŃ REGION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (2), 3–12
ISO 690 BąK, Bogdan, ŁABęDZKI, Leszek. SPATIAL VARIABILITY OF METEOROLOGICAL AND AGRICULTURAL DROUGHT IN BYDGOSZCZ-TORUŃ REGION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.2: 3–12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue2/abstract-3.html