Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (2) 2013 str. 83–92

Ryszard Oleszczuk, Tomasz Gnatowski, Sławomir Chrzanowski

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-WODNYCH WIERZCHNIEJ WARSTWY ZMELIOROWANEJ GLEBY TORFOWO-MURSZOWEJ

słowa kluczowe: uwilgotnienie gleby torfowo-murszowej, gęstość objętościowa gleby, charakterystyki retencyjności wodnej (krzywe pF)
abstrakt: Badania terenowe dotyczące właściwości fizyko-wodnych wierzchniej warstwy gleby torfowo-murszowej przeprowadzono na kwaterze Biebrza 29 (torfowisko Kuwasy, środkowy basen Biebrzy). Badania polegały na systematycznych pomiarach uwilgotnienia wierzchnich warstw gleby metodą TDR i grawimetryczną, położenia zwierciadła wody gruntowej oraz wartości potencjału macierzystego. Uzyskane wyniki umożliwiły określenie empirycznych zależności pomiędzy wartościami uwilgotnienia wierzchnich warstw gleby (10, 20, 30 cm) a położeniem zwierciadła wody oraz gęstości objętościowej gleby. Określono również zależności pomiędzy wartościami potencjału macierzystego i położeniem zwierciadła wody gruntowej. Porównano także charakterystyki retencyjności wodnej (krzywe pF) dla rozpatrywanych warstw pomierzone w warunkach terenowych (pomiar uwilgotnienia i potencjału macierzystego) oraz w warunkach laboratoryjnych (blok pyłowy i komory ciśnieniowe).
pub/12_2_83.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Oleszczuk, Ryszard, et al. "THE ANALYSIS OF WATER-PHYSICAL PROPERTIES OF DRAINED TOP PEAT-MOORSH SOIL LAYER." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.2 (2013): 83–92.
APA (2013). THE ANALYSIS OF WATER-PHYSICAL PROPERTIES OF DRAINED TOP PEAT-MOORSH SOIL LAYER. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (2), 83–92
ISO 690 OLESZCZUK, Ryszard, GNATOWSKI, Tomasz, CHRZANOWSKI, Sławomir. THE ANALYSIS OF WATER-PHYSICAL PROPERTIES OF DRAINED TOP PEAT-MOORSH SOIL LAYER. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.2: 83–92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue2/abstract-83.html