Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (4) 2013 str. 107–118

Tymoteusz Zydroń, Piotr Demczuk

ANALIZA RUCHóW MASOWYCH WYWOłANYCH ULEWNYM OPADEM NA PRZYKłADZIE OSUWISK W OWCZARACH KOłO GORLIC

słowa kluczowe: stateczność, opad, infiltracja, osuwiska, Karpaty
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań płytkich osuwisk powstałych w okolicach Owczar k. Gorlic (Beskid Niski) w wyniku nawalnego opadu w dniach 3–4 czerwca 2010 roku. Głównym przedmiotem analiz był przebieg procesu infiltracji wód opadowych oraz jego wpływ na stateczność zboczy. Obliczenia infiltracji przeprowadzono wykorzystując jednowymiarowe modele infiltracji Iversona i Green-Ampta oraz model dwuwymiarowy opisany fizycznym równaniem Richardsa. Wyniki obliczeń dla analizowanych osuwisk wykazały, że w trakcie trwania opadu istniały odpowiednie warunki umożliwiające dotarcie infiltrującej wody do warstwy nieprzepuszczalnej, co doprowadziło do powstania zawieszonego zwierciadła wody gruntowej i uruchomienia sił ciśnienia spływowego. Analiza porównawcza zastosowanych metod obliczeń infiltracji wykazała, że obliczenia numeryczne oparte na równaniu Richardsa oraz model Green-Ampta dają porównywalne wyniki, natomiast zakres zmian ciśnienia ssania określony na podstawie modelu Iversona był znacznie mniejszy niż uzyskano z obliczeń numerycznych.
pub/12_4_107.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zydroń, Tymoteusz, and Piotr Demczuk. "Analysis of rainfall-induced shallow landslides – a case study in owczary near gorlice." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.4 (2013): 107–118.
APA (2013). Analysis of rainfall-induced shallow landslides – a case study in owczary near gorlice. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (4), 107–118
ISO 690 ZYDROń, Tymoteusz, DEMCZUK, Piotr. Analysis of rainfall-induced shallow landslides – a case study in owczary near gorlice. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.4: 107–118.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue4/abstract-107.html