Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (4) 2013 str. 119–130

Tymoteusz Zydroń, Beata Gadowska

WYTRZYMAłOść NA śCINANIE GRUNTóW NIENASYCONYCH W śWIETLE BADAń LABORATORYJNYCH ORAZ MODELI EMPIRYCZNYCH

słowa kluczowe: wytrzymałość na ścinanie, grunty nienasycone, Karpaty,
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie gruntów pochodzących z osuwisk w Szymbarku k. Gorlic (Beskid Niski) oraz Winiarach k. Gdowa (Pogórze Ciężkowickie). Celem pracy było określenie wpływu wilgotności na wytrzymałość na ścinanie badanych gruntów oraz porównanie wyników obliczeń teoretycznych wytrzymałości na ścinanie za pomocą wybranych uproszczonych modeli wytrzymałościowych gruntów nienasyconych (Vanapalli i in. [1996], Matsushi i Matosukura [2006]) z wynikami badań bezpośrednich. Wyniki badań wykazały, że wzrost wilgotności powoduje wyraźne zmniejszenie wytrzymałości na ścinanie badanych gruntów oraz parametrów ją charakteryzujących. Wyniki obliczeń wykazały, że wartości wytrzymałości na ścinanie określone za pomocą modelu Matsushi-Matsukury dały stosunkowo dobrą zgodność z wynikami badań.
pub/12_4_119.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_119.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zydroń, Tymoteusz, and Beata Gadowska. "Shear strength of unsaturated soil under laboratory and theoretical calculations." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.4 (2013): 119–130.
APA (2013). Shear strength of unsaturated soil under laboratory and theoretical calculations. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (4), 119–130
ISO 690 ZYDROń, Tymoteusz, GADOWSKA, Beata. Shear strength of unsaturated soil under laboratory and theoretical calculations. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.4: 119–130.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue4/abstract-119.html