Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (4) 2013 str. 75–83

Bogusław Michalec, Marek Tarnawski, Agata Majerczyk, Tomasz Koniarz, Katarzyna Wachulec

WYZNACZENIE BEZWYMIAROWEGO WSKAźNIKA DOPłYWU RUMOWISKA

słowa kluczowe: erozja, rumowisko rzeczne, USLE, DR
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki obliczeń bezwymiarowego współczynnika dopływu rumowiska DR za pomocą dziesięciu różnych formuł. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie uzyskanych wartości DR. W celu określenia możliwości zastosowania poszczególnych wzorów porównano wyniki obliczeń średniego rocznego natężenia transportu rumowiska unoszonego, określonego na podstawie pomiarów batometrycznych, z wynikami obliczeń metodą DR-USLE. Na podstawie obliczonego rocznego natężenia transportu rumowiska, w przekroju wodowskazowym Kotań rzeki Wisłoki, z okresu 33 lat określono wartość średnią natężenia transportu, którą porównano z wartością obliczoną metodą DR-USLE. Uzyskano różnice wyników wynoszące od 13,7% do –336,9%, które wskazują na brak podstaw do zastosowania niektórych z analizowanych wzorów do określenia wskaźnika dopływu rumowiska w zlewni rzeki Wisłoki. Najmniejsze różnice wyników uzyskano, stosując wzór Williamsa i Berndta, a także dwa wzory Roehla i wzór Williamsa.
pub/12_4_75.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Michalec, Bogusław, et al. "Estimation of dimensionless sediment delivery ratio." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.4 (2013): 75–83.
APA (2013). Estimation of dimensionless sediment delivery ratio. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (4), 75–83
ISO 690 MICHALEC, Bogusław, et al. Estimation of dimensionless sediment delivery ratio. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.4: 75–83.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue4/abstract-75.html