Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (4) 2013 str. 95–106

Sylwester Smolik

OPIS ZRóżNICOWANIA UśREDNIONYCH MIESIęCZNYCH OPADóW W WARSZAWIE I ZAKOPANEM

słowa kluczowe: opady, temperatura, rolnictwo
abstrakt: W pracy opisano zmienność średnich miesięcznych opadów w Warszawie i Zakopanem na podstawie danych empirycznych z lat 1965–1990. Do opisu tej zmienności użyto sumy harmonik, bo ona najlepiej uwzględnia sezonowość z wielokrotnymi ekstremami. Udowodniono, że sumy opadów rocznych w Warszawie w wymienionym okresie maleją istotnie. Ma to duże znaczenie dla rolnictwa, gdy temperatura klimatu rośnie. Wyprowadzono wzór na obliczanie średnich opadów miesięcznych od dnia t1 do dnia t2 , przydatny w rolnictwie, przy ogólnej postaci modelu. Sprawdzono użyteczność tego modelu na pełnych miesiącach, bo takie dane empiryczne są do dyspozycji – uzyskano bardzo dobrą zgodność. Wykazano, że ekstrema średnich miesięcznych opadów w odległych miejscowościach Polski nie są przesunięte w czasie, ale mają wyraźnie różne wartości.
pub/12_4_95.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_95.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Smolik, Sylwester. "Average rainfall assesment description in warsaw and zakopane." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.4 (2013): 95–106.
APA (2013). Average rainfall assesment description in warsaw and zakopane. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (4), 95–106
ISO 690 SMOLIK, Sylwester. Average rainfall assesment description in warsaw and zakopane. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.4: 95–106.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue4/abstract-95.html