Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 13 (4) 2014 str. 133–139

Jerzy Oleszek, Katarzyna Sabura, Marta Szkaradkiewicz, Jan Kazak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU STREF PODMIEJSKICH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

słowa kluczowe: polityka przestrzenna, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, strefa podmiejska
abstrakt:

Nasilające się procesy urbanizacyjne w strefach podmiejskich dużych polskich miast możliwe są dzięki liberalnym politykom przestrzennym prowadzonym przez sąsiednie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Rozwój przestrzenny jest ściśle powiązany z wieloma innymi systemami, w tym między innymi z gospodarką ściekową. Planowanemu rozwojowi przestrzennemu powinien towarzyszyć rozwój systemów gospodarki ściekowej, tak aby odpowiadał on na realne obecne i przyszłe potrzeby mieszkańców. W niniejszej pracy skonfrontowano dwa scenariusze rozwoju gminy Żórawina. Szacowane zmiany liczby mieszkańców, wynikające z tendencji demograficznych oraz polityki przestrzennej porównano z inwestycjami związanymi z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że rozbudowa oczyszczalni ścieków znacząco przewyższa potrzeby gospodarstw domowych w chwili obecnej oraz przy założeniu stałego przyrostu liczby mieszkańców gminy. Działania te nie są przy tym wystarczające przy założeniu realizacji polityki przestrzennej. Stwierdzono również brak koordynacji polityk rozwojowych w tych zakresach.

pub/13_4_133.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt4/13_4_133.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Oleszek, Jerzy, et al. "CHANGES IN SUBURBAN DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF WASTEWATER MANAGEMENT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 13.4 (2014): 133–139.
APA (2014). CHANGES IN SUBURBAN DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF WASTEWATER MANAGEMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 13 (4), 133–139
ISO 690 OLESZEK, Jerzy, et al. CHANGES IN SUBURBAN DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF WASTEWATER MANAGEMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2014, 13.4: 133–139.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume13/issue4/abstract-133.html