Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (1) 2015 str. 125–133

Mária Leitmanová, Jaroslav Bažík, Zlatica Muchová

Slovak University of Agriculture in Nitra

NOWE METODY GROMADZENIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W RAMACH PROJEKTU KONSOLIDACJI GRUNTÓW

słowa kluczowe: system informacyjny, konsolidacja gruntów, sieciowy interfejs
abstrakt:

Projekty konsolidacji gruntów w Republice Słowackiej osiągnęły stan, w którym zawierają wystarczającą liczbę cennych informacji (pomiarów planimetrycznych i głębokościowych, uaktualnionych map określonych obszarów gleboznawczo-ekologicznych, koncepcji lokalnych systemów terytorialnych stabilności ekologicznej, planowania ogólnych zasad dotyczących funkcjonalnej organizacji terytorium itd.) dla społeczeństwa. Współpraca w tym zakresie wskazuje na potrzebę stworzenia jednolitego systemu archiwizowania informacji (bazy danych), który byłby przygotowany dla działań związanych z planowaniem krajobrazu na terenach wzorcowych. Jak dotąd wiele systemów informacyjnych na Słowacji nie jest ze sobą powiązanych, tak więc nie mogą być dalej użytkowane. Niniejsza praca zwraca uwagę na procedury prowadzące do przetwarzania jednolitego systemu informacyjnego, który gromadzi i archiwizuje wyniki działań w zakresie kształtowania krajobrazu na określonym terenie. Program jest przeznaczony dla administratorów i użytkowników ujednoliconego systemu. Dlatego wyeksponowane tu zostało znaczenie rozlokowania systemu przeznaczonego dla różnych użytkowników. Następny etap stanowi opis danych wejściowych do opracowania obszernej bazy danych. Podstawą prezentacji systemu były informacje otrzymane z projektów dotyczących konsolidacji gruntów. Wszystkie obliczenia w formie graficznej zostały następnie opublikowane na lokalnej konsoli o nazwie „OpenGeoSuite environment”.

pub/14_1_125.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt1/14_1_125.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.125

Zapis do cytowania:

MLA Leitmanová, Mária, et al. "NEW METHODS FOR GATHERING THE SPATIAL DATA FROM LAND CONSOLIDATION PROJECT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.1 (2015): 125–133. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.125
APA (2015). NEW METHODS FOR GATHERING THE SPATIAL DATA FROM LAND CONSOLIDATION PROJECT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (1), 125–133 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.125
ISO 690 LEITMANOVá, Mária, BAžíK, Jaroslav, MUCHOVá, Zlatica. NEW METHODS FOR GATHERING THE SPATIAL DATA FROM LAND CONSOLIDATION PROJECT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.1: 125–133. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.125
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue1/abstract-125.html