Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (1) 2015 str. 75–84

Jakub Hakiel

Politechnika Gdańska

ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU POZIOMU MORZA NA PRZEBIEG WEZBRAŃ W NADMORSKICH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA PRZYKŁADZIE POTOKU STRZYŻA W GDAŃSKU

słowa kluczowe: koryto otwarte, przepływ, hydraulika potoku, analiza numeryczna
abstrakt:

W dzisiejszych czasach coraz większym problemem stają się podtopienia na terenach zurbanizowanych. Biorąc to pod uwagę, należy większą wagę przyłożyć do prawidłowego obliczania przepustowości koryta. Jednym z czynników wpływających na nie są warunki na odpływie. W przypadku potoków nadmorskich zależą one ściśle od poziomu morza. W pracy podjęto próbę wyznaczenia wpływu poziomu morza na przebieg wezbrań w nadmorskich ciekach powierzchniowych. W tym celu przeprowadzono analizę numeryczną przepływu wody w potoku Strzyża w Gdańsku, którego odbiornikiem jest Martwa Wisła, której poziom wody jest jednakowy z poziomem morza. Obliczenia wykonano na modelu numerycznym opartym na układzie równań de Saint-Venanta w postaci zachowawczej, rozwiązanego metodą różnic skończonych (schemat McCormacka). Analizę przeprowadzono dla dwóch fal wezbraniowych o prawdopodobieństwie przekroczenia 1% i 10% oraz dla sytuacji, gdy w potoku występuje jednostajny przepływ średni. Dla każdego wariantu przyjęto dwa współczynniki szorstkości Manninga: 0,04 oraz 0,08. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci profili maksymalnych poziomów wody w potoku oraz zestawienia zasięgów wpływu poziomu morza na poziom wody w cieku. Podsumowując wykonane obliczenia, wykazano, że oddziaływanie morza zależy bezpośrednio od poziomu wody w potoku. Zdecydowanie większy wpływ na przebieg wezbrania mają przyjęte do obliczeń wartości przepływu. Stanowi to kluczową informację przy określaniu poziomu istotności analizowanego problemu. Praca ta może być wstępem do bardziej szczegółowego rozpoznania zjawiska.

pub/14_1_75.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt1/14_1_75.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.75

Zapis do cytowania:

MLA Hakiel, Jakub. "NUMERICAL ANALYSIS OF IMPACT OF SEA LEVEL ON THE DEVELOPMENT OF SWELLINGS IN SEASIDES SURFACE STREAMS ON EXAMPLE OF STRZYŻA STREAM IN GDAŃSK." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.1 (2015): 75–84. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.75
APA (2015). NUMERICAL ANALYSIS OF IMPACT OF SEA LEVEL ON THE DEVELOPMENT OF SWELLINGS IN SEASIDES SURFACE STREAMS ON EXAMPLE OF STRZYŻA STREAM IN GDAŃSK. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (1), 75–84 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.75
ISO 690 HAKIEL, Jakub. NUMERICAL ANALYSIS OF IMPACT OF SEA LEVEL ON THE DEVELOPMENT OF SWELLINGS IN SEASIDES SURFACE STREAMS ON EXAMPLE OF STRZYŻA STREAM IN GDAŃSK. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.1: 75–84. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.75
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue1/abstract-75.html