Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (2) 2015 str. 137–154

Alicja Michalik, Michalina Kotowicz-Mańko, Karol Plesiński

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

OKREŚLENIE TYPÓW SIEDLISK W ASPEKCIE HYDRAULICZNYM METODĄ MEM NA WYBRANYM ODCINKU RZEKI WISŁOKI

słowa kluczowe: siedlisko, MEM, modelowanie numeryczne, CCHE2D, rzeka
abstrakt:

Rzeka o bogatej naturalnej ichtiofaunie stanowi wymierną wartość i dlatego, zgodnie z zapisem Dyrektywy Siedliskowej, należy podejmować środki mające na celu zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych. Przedmiotem badań było określenie typów siedlisk w aspekcie hydraulicznym dla ryb występujących na badanym odcinku rzeki Wisłoki (km 57+723 ÷ 57+526) w oparciu o istniejące i zmienione warunki hydrauliczne. Do oceny typów siedlisk wykorzystano Mesohabitat Evaluation Model, który umożliwia klasyfikację danego obszaru według sześciu siedlisk odpowiadających różnym warunkom przepływu. Dla realizacji założonego celu wykonano szereg prac, które obejmowały pomiary przekrojów poprzecznych, spadku i reżimu wody w cieku oraz prace kameralne: opracowanie wyników pomiarów, obliczenia hydrologiczne, uruchomienie modelu w istniejących warunkach hydraulicznych i po wprowadzeniu ziaren ponadwymiarowych. W istniejących warunkach hydraulicznych stwierdzono obecność pięciu typów siedlisk na badanym odcinku. Nowa morfologia koryta różnicuje ich przestrzenny rozkład. Spowodowane jest to rozbiciem strefy dużych prędkości na mniejsze obszary, pomiędzy którymi tworzą się siedliska spokojnego przepływu i zastoiska. Dla gatunków ryb występujących w obrębie badanego obszaru zmiany te są korzystne.

pub/14_2_137.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_137.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.137

Zapis do cytowania:

MLA Michalik, Alicja, et al. "DETERMINATION OF MESOHABITATS TYPE IN HYDRAULIC ASPECT USING MEM-METHOD IN CHOSEN AREA IN WISŁOKA RIVER." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.2 (2015): 137–154. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.137
APA (2015). DETERMINATION OF MESOHABITATS TYPE IN HYDRAULIC ASPECT USING MEM-METHOD IN CHOSEN AREA IN WISŁOKA RIVER. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (2), 137–154 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.137
ISO 690 MICHALIK, Alicja, KOTOWICZ-MAńKO, Michalina, PLESIńSKI, Karol. DETERMINATION OF MESOHABITATS TYPE IN HYDRAULIC ASPECT USING MEM-METHOD IN CHOSEN AREA IN WISŁOKA RIVER. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.2: 137–154. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.137
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue2/abstract-137.html