Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (2) 2015 str. 195–207

Wojciech Szpakowski

Politechnika Gdańska

PRZEPUSTOWOŚĆ HYDRAULICZNA PRZEPUSTU KOŁOWEGO W WARUNKACH NIEZATOPIONEGO WLOTU

słowa kluczowe: hydraulika przepustów, przepustowość przepustu, zjawiska lokalne
abstrakt:

Zadaniem przepustów jest zapewnienie bezpiecznego przepuszczenia cieków wodnych głównie przez liniowe obiekty drogowe i kolejowe. Obowiązującymi przepisami, według których należy projektować przepusty, jest Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [Rozporzadzenie... 2000]. Zapisy powyższego aktu prawnego zachęcają do stosowania przepustów o wlotach niezatopionych na ciekach, na których przy wysokich stanach wód mogą pojawiać się przedmioty potrafiące zablokować przepust. Ponieważ takie zdarzenia są możliwe praktycznie w każdym cieku, dlatego w artykule przedstawiono podstawowe wytyczne dotyczące projektowania najbardziej popularnych przepustów kołowych o wlotach niezatopionych. W pracy porównano również wyniki badań i obliczeń przepustowości przepustów o różnych konstrukcjach wlotowych, przy zastosowaniu formuł wyznaczonych przez federalną administrację dróg szybkiego ruchu USA (Federal Highway Administration – FHWA) [Schall i in. 2012] oraz na podstawie rządowej publikacji USA (United States Geological Survey – USGS) [Bodhaine 1976]. W artykule pokazano, że w porównaniu z wytycznymi obowiązującymi w Polsce, metodyka obliczeń hydraulicznych wydana zarówno przez FHWA, jak i USGS, uwzględnia większy zakres możliwych sytuacji przepływu wody ze względu na warunki hydrauliczne na wlocie i wylocie z przepustu oraz sposób ruchu wody w przewodzie przepustu.

pub/14_2_195.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_195.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.195

Zapis do cytowania:

MLA Szpakowski, Wojciech. "DISCHARGE Of CIRCULAR CULvERT WITH THE INLET UNSUBMERGED BY THE HEADWATER." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.2 (2015): 195–207. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.195
APA (2015). DISCHARGE Of CIRCULAR CULvERT WITH THE INLET UNSUBMERGED BY THE HEADWATER. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (2), 195–207 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.195
ISO 690 SZPAKOWSKI, Wojciech. DISCHARGE Of CIRCULAR CULvERT WITH THE INLET UNSUBMERGED BY THE HEADWATER. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.2: 195–207. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.195
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue2/abstract-195.html