Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (2) 2015 str. 81–92

Mateusz Hämmerling, Natalia Walczak, Ewelina Szałkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYKORZYSTANIE MODELU MATEMATYCZNEGO SSIIM DO ANALIZY ROZKŁADÓW PRĘDKOŚCI: ZBIORNIK JEZIORSKO NA RZECE WARCIE

słowa kluczowe: rozkład prędkości, modelowanie matematyczne, zbiornik retencyjny, wybój lokalny
abstrakt:

W pracy przedstawiono wyniki rozkładów prędkości uzyskanych z modelu matematycznego SSIIM (Simulation of Sediment movements In water Intakes with Multiblock). Prędkości obliczono dla geometrii wyboju lokalnego pomierzonego w 2007 r. na i poniżej progu numer 4 (km 479+225) zlokalizowanego poniżej zbiornika retencyjnego Jeziorsko. Wykorzystany model zweryfikowano na podstawie własnych badań terenowych [Hämmerling 2011]. W artykule obliczenia rozkładów prędkości średniego z wielolecia (1995–2010), który wynosił 52 m3 · s–1. Przedstawiono graficzną analizę prędkości charakterystycznych (średniej, przydennej, maksymalnej) w wybranych wykonano dla przepływu pionach hydrometrycznych (tachoidy), przekrojach poprzecznych (izotachy) oraz profilach podłużnych. Wskazano na uniwersalność zastosowanego oprogramowania, które z dużym powodzeniem można wykorzystać do dokładniejszej analizy zjawiska kształtowania się wyboju poniżej progów piętrzących.

pub/14_2_81.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_81.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.81

Zapis do cytowania:

MLA Hämmerling, Mateusz, et al. "USING MATHEMATICAL MODEL SSIIM TO ANALYSIS OF VELOCITY DISTRIBUTIONS: JEZIORSKO RESERVOIR ON THE WARTA RIVER." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.2 (2015): 81–92. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.81
APA (2015). USING MATHEMATICAL MODEL SSIIM TO ANALYSIS OF VELOCITY DISTRIBUTIONS: JEZIORSKO RESERVOIR ON THE WARTA RIVER. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (2), 81–92 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.81
ISO 690 HäMMERLING, Mateusz, WALCZAK, Natalia, SZAłKIEWICZ, Ewelina. USING MATHEMATICAL MODEL SSIIM TO ANALYSIS OF VELOCITY DISTRIBUTIONS: JEZIORSKO RESERVOIR ON THE WARTA RIVER. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.2: 81–92. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.81
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue2/abstract-81.html