Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (4) 2015 str. 29–39

Tomasz Kałuża

WPŁYW ZACIENIENIA PRZEZ DRZEWA I KRZEWY NA ZMIANY WARUNKÓW PRZEPŁYWU W KORYCIE RZEKI NIZINNEJ

słowa kluczowe: zacienienie koryta rzeki, warunki przepływu, współczynnik szorstkości
abstrakt: W pracy przedstawiono analizę wpływu zacienienia koryta rzeki przez drzewa i krzewy na zmiany warunków przepływu na wybranym odcinku rzeki Wełny. Do badań wybrano sąsiadujące ze sobą przekroje (jeden w niewielkim zagajniku, drugi na terenie otwartym, pozbawionym zadrzewień i zakrzaczeń). Na podstawie pomiarów terenowych określono wielkość przepływu i rozkłady prędkości w przekrojach. Dodatkowo wyznaczono spadek zwierciadła wody oraz opracowano krzywe uziarnienia materiału dna cieku. W ramach badań zmierzono indeks LAI roślinności w zagajniku oraz określono ilość i skład gatunkowy makrofitów występujących w badanych przekrojach. Na podstawie wyników badań określono wpływ zacienienia koryta przez roślinność porastającą pasy brzegowe na kształtowanie geometrii i oporów przepływów w korycie cieku.
pub/14_4_29.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_29.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.29

Zapis do cytowania:

MLA Kałuża, Tomasz. "THE INFLUENCE OF THE TREES AND BUSHES SHADOW ON THE CHANGES OF FLOW CONDITIONS IN THE LOWLAND WATERCOURSE." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.4 (2015): 29–39. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.29
APA (2015). THE INFLUENCE OF THE TREES AND BUSHES SHADOW ON THE CHANGES OF FLOW CONDITIONS IN THE LOWLAND WATERCOURSE. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (4), 29–39 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.29
ISO 690 KAłUżA, Tomasz. THE INFLUENCE OF THE TREES AND BUSHES SHADOW ON THE CHANGES OF FLOW CONDITIONS IN THE LOWLAND WATERCOURSE. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.4: 29–39. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.29
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue4/abstract-29.html