Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (4) 2015 str. 75–84

Anna Nieć, Marcin Spychała, Paweł Zawadzki, Jakub Nieć

ANALIZA CZASU WYSTĄPIENIA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI NA PRZYKŁADZIE POMIARU STĘŻENIA I ANALIZY ROZKŁADU FENOLU

słowa kluczowe: fenol, współczynnik filtracji, czas połowicznego rozpadu
abstrakt: Czas wystąpienia zanieczyszczenia w powierzchni ziemi jest informacją prawnie relewantną, bowiem to właśnie ten parametr nierzadko determinuje możliwość wykazania związku pomiędzy działalnością danego podmiotu, a skutkiem w postaci zanieczyszczenia. W zależności od tego, kiedy doszło do zdarzenia i kto był jego sprawcą, zanieczyszczenie może zostać uznane np. za szkodę w powierzchni ziemi albo zanieczyszczenie historyczne. Odwołując się do właściwości fenolu, który jest substancją zarówno występującą w środowisku w stanie naturalnym, jak i ważnym półproduktem stosowanym w przemyśle chemicznym, przeanalizowano możliwość określenia czasu wystąpienia tego zanieczyszczenia w powierzchni ziemi na podstawie znajomości czasu połowicznego rozkładu. Wyniki analiz przedstawiono na wykresach, z których w ocenie autorów oszacować można prawdopodobny czas powstania zanieczyszczenia. Wykonane obliczenia potwierdzają, że uwzględniając stosunkowo szybką biodegradowalność analizowanej substancji, pomiar jej stężenia w gruntach typu B i C powinien nastąpić maksymalnie w terminie odpowiednio do 170 i do 90 dni od momentu wystąpienia zanieczyszczenia. Wyniki analiz wskazują ponadto, że na terenach użytkowanych przemysłowo, pomiar stężenia fenolu wykonany w terminie powyżej 90 dni (przyjmując 10-dniowy czas rozpadu) a czasem nawet 20 dni (dla dwudniowego czasu rozpadu) od momentu powstania zanieczyszczenia nie znajduje uzasadnienia. W ocenie autorów, znajomość powyższych faktów może mieć kluczowe znaczenie w doborze parametrów pomiarowych oraz dla określenia podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenie powierzchni ziemi np. fenolem.
pub/14_4_75.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_75.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.75

Zapis do cytowania:

MLA Nieć, Anna, et al. "TIME ANALYSIS OF POLLUTION LAND ON THE EXAMPLE OF MEASUREMENT OF CONCENTRATION AND ANALYSIS OF DISTRIBUTION PHENOL." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.4 (2015): 75–84. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.75
APA (2015). TIME ANALYSIS OF POLLUTION LAND ON THE EXAMPLE OF MEASUREMENT OF CONCENTRATION AND ANALYSIS OF DISTRIBUTION PHENOL. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (4), 75–84 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.75
ISO 690 NIEć, Anna, et al. TIME ANALYSIS OF POLLUTION LAND ON THE EXAMPLE OF MEASUREMENT OF CONCENTRATION AND ANALYSIS OF DISTRIBUTION PHENOL. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.4: 75–84. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.75
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue4/abstract-75.html