Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (1) 2016 str. 151-163

Tymoteusz Zydroń, Paweł Miętus

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

WYTRZYMAłOść NA śCINANIE GRUNTóW NIENASYCONYCH NA PRZYKłADZIE UTWORóW ZWIETRZELINOWYCH Z OKOLIC GORLIC

słowa kluczowe: wytrzymałość na ścinanie, grunty nienasycone, Karpaty
abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie gruntów pochodzących z terenów osuwiskowych z okolic Bielanki i Bystrej k. Gorlic. Celem pracy było określenie wpływu wilgotności i prędkości ścinania na wartości wytrzymałości na ścinanie badanych gruntów. Wyniki badań wykazały, że badane grunty charakteryzują się zróżnicowaną wytrzymałością na ścinanie oraz parametrów ją charakteryzujących, które w znaczącym stopniu były zależne od ich uziarnienia gruntów i wilgotności oraz zastosowanej prędkości ścinania. Wzrost uwilgotnienia gruntu wpływa na zmniejszenie jego wytrzymałości na ścinanie, co przede wszystkim związane jest ze zmianą jego wartości spójności. Wpływ prędkości ścinania zaznaczył się głównie przy dużym uwilgotnieniu gruntu, tzn. większe wartości kąta tarcia wewnętrznego, a mniejsze spójności uzyskano stosując mniejszą prędkość ścinania. Wykazano również, że otrzymane z badań wartości wytrzymałości na ścinania można opisać teoretycznie za pomocą modelu Matsushiego i Matsukury jako wartości zależne od spójności pozornej gruntu, związanej z działaniem ciśnienia ssącego.

pub/15_1_151.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_151.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.151

Zapis do cytowania:

MLA Zydroń, Tymoteusz, and Paweł Miętus. "Shear strength of unsaturated soils from vicinity of Gorlice." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.1 (2016): 151-163. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.1.151
APA (2016). Shear strength of unsaturated soils from vicinity of Gorlice. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (1), 151-163 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.1.151
ISO 690 ZYDROń, Tymoteusz, MIęTUS, Paweł. Shear strength of unsaturated soils from vicinity of Gorlice. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.1: 151-163. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.1.151
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue1/abstract-151.html