Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (1) 2016 str. 59-67

Marek Dąbski, Margot Dudkiewicz, Ewelina Kozorys, Mariusz Szmagara

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

PRZEKSZTAłCENIA KOMPOZYCJI, DENDROFLORA I STAN OCHRONY ZESPOłU PAłACOWO-PARKOWEGO W ORłOWIE MUROWANYM (WOJEWóDZTWO LUBELSKIE )

słowa kluczowe: Orłów Murowany (gm. Izbica), park krajobrazowy, pałac
abstrakt:

Zespół pałacowo-parkowy w Orłowie Murowanym założono w XIX wieku. Park krajobrazowy wraz z pałacem, oficynami i folwarkiem zajmuje powierzchnię 6,4 ha. Do pałacu prowadzi aleja dojazdowa długości 455 m. W latach 2012-2014 sporządzono szczegółową inwentaryzację dendrologiczną parku obejmującą 1265 drzew i krzewów, z czego 85 okazów ma  wymiary pomnikowe. Największy udział w drzewostanie mają Carpinus betulus L., Tilia cordata Mill., Populus alba L., Aesculus hippocastanum L. i Larix decidua L. Na skutek wieloletnich zaniedbań zabytkowy pałac niszczeje, a brak pielęgnacji i postępująca sukcesja powodują stopniową zmianę XIX-wiecznego parku krajobrazowego w kompleks leśny.

pub/15_1_59.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_59.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.59

Zapis do cytowania:

MLA Dąbski, Marek, et al. "Transformations composition dendroflora and conservation status of the palace and park in Orłów Murowany (lubelskie voivodeship)." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.1 (2016): 59-67. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.1.59
APA (2016). Transformations composition dendroflora and conservation status of the palace and park in Orłów Murowany (lubelskie voivodeship). Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (1), 59-67 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.1.59
ISO 690 DąBSKI, Marek, et al. Transformations composition dendroflora and conservation status of the palace and park in Orłów Murowany (lubelskie voivodeship). Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.1: 59-67. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.1.59
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue1/abstract-59.html