Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (2) 2016 str. 105-116

Małgorzata Makowska, Ewa Maciejewska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WPłYW CZASU NAPOWIETRZANIA NA PRACę REAKTORA SBR I SBBR

słowa kluczowe: ścieki bytowe, oczyszczalnie przydomowe, zmienne napowietrzanie, reaktor hybrydowy
abstrakt:

W pracy przedstawiono efekty oczyszczania małych ilości ścieków w bioreaktorach porcjowych. Przebadano dwa równolegle pracujące reaktory, z czego jeden był klasycznym systemem SBR, a drugi to reaktor SBBR ze złożem ruchomym. Obydwa ciągi technologiczne oczyszczały taką samą ilość ścieków bytowych wstępnie podczyszczonych w piaskowniku. Trzy kolejne serie badań różniły się długością napowietrzania. Porównano pracę reaktorów w kolejnych seriach oraz analizowano wyniki uzyskane w obu systemach. Największą skuteczność usuwania związków węgla organicznego (jako ChZT) i azotu (jako N-NH4) uzyskano w reaktorze SBBR w trzeciej serii badań (średnio odpowiednio 90 i 62%).  Reaktor SBBR pracował bardziej stabilnie oraz usuwał na drodze biologicznej fosfor z największą średnią skutecznością 83% w serii trzeciej. Ścieki oczyszczone w tym reaktorze charakteryzowały się mniejszym stężeniem zawiesiny, co świadczy o skuteczniejszej pracy reaktora z wypełnieniem w fazie sedymentacji.

pub/15_2_105.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_105.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.105

Zapis do cytowania:

MLA Makowska, Małgorzata, and Ewa Maciejewska. "Effect of aeration time on the operation of SBR and SBBR reactor." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.2 (2016): 105-116. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.2.105
APA (2016). Effect of aeration time on the operation of SBR and SBBR reactor. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (2), 105-116 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.2.105
ISO 690 MAKOWSKA, Małgorzata, MACIEJEWSKA, Ewa. Effect of aeration time on the operation of SBR and SBBR reactor. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.2: 105-116. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.2.105
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue2/abstract-105.html