Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (2) 2016 str. 93-103

Przemysław Mager, Małgorzata Kępińska-Kasprzak

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

POJAWY FENOLOGICZNE W 2014 ROKU W TRZEBAWIU KOłO POZNANIA NA TLE WCZEśNIEJSZYCH OBSERWACJI FITOFENOLOGICZNYCH NA OBSZARZE śRODKOWEJ WIELKOPOLSKI

słowa kluczowe: fenologia, automatyczne obserwacje fenologiczne, fenofaza, rośliny dziko rosnące, pszenżyto ozime
abstrakt:

Rok 2014 charakteryzował się anomalnie wysokimi wartościami temperatury powietrza w wielu państwach europejskich. Również w Polsce średnia temperatura powietrza w okresie letnim była znacznie wyższa od normy. W artykule przedstawiono analizę faz fenologicznych roślin dziko rosnących oraz pszenżyta ozimego w 2014 roku na tle analogicznych fenofaz zaobserwowanych w przeszłości. Autorzy porównali wyniki obserwacji fitofenologicznych z automatycznej stacji fenologicznej zlokalizowanej w Trzebawiu koło Poznania z obserwacjami prowadzonymi na obszarze środkowej Wielkopolski przez IMGW-PIB w latach 1946–1960 i 2007–2012. Do analiz wybrano 4 fenofazy trzech roślin dziko rosnących oraz główne fazy rozwojowe pszenżyta ozimego. W roku 2014, w 90% przypadków początek kolejnych fenofaz roślin dziko rosnących miał miejsce wcześniej niż w latach 1946-1960 oraz w 78% sytuacji wcześniej niż w latach 2007–2012, a w przypadku pszenżyta ozimego o kilkanaście do dwudziestu kilku dni wcześniej niż w latach 1982–1996.

pub/15_2_93.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_93.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.93

Zapis do cytowania:

MLA Mager, Przemysław, and Małgorzata Kępińska-Kasprzak. "Phenological phases in 2014 in trzebaw near poznań in comparison with earlier fitophenological observations at the central Wielkopolska area." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.2 (2016): 93-103. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.2.93
APA (2016). Phenological phases in 2014 in trzebaw near poznań in comparison with earlier fitophenological observations at the central Wielkopolska area. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (2), 93-103 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.2.93
ISO 690 MAGER, Przemysław, KęPIńSKA-KASPRZAK, Małgorzata. Phenological phases in 2014 in trzebaw near poznań in comparison with earlier fitophenological observations at the central Wielkopolska area. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.2: 93-103. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.2.93
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue2/abstract-93.html