Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (3) 2016 str. 195-208

Jan Kempiński, Robert Świerzko

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

OKREŚLENIE PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH ZACZYNÓW WAPIENNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA POŚLIZGU

słowa kluczowe: zaczyny wapienne, wiskozymetr rotacyjny, parametry reologiczne, model Herschela-Bulkley’a, poślizg
abstrakt:

Przeprowadzone badania wiskozymetryczne zaczynów wapiennych wykonano przy użyciu wiskozymetru rotacyjnego Haake Viscotester Vt550, z różnymi systemami pomiarowymi. Uzyskane pseudokrzywe płynięcia τ(γp) wskazywały na nienewtonowskie zachowanie zaczynów wapiennych, co wymagało ich korekty do rzeczywistych krzywych płynięcia τ(γ). Skorygowane krzywe płynięcia dla tych samych wskaźników wodno-wapiennych W/L, ale różnych zastosowanych systemów pomiarowych nie pokrywały się ze sobą w całym zakresie badanych koncentracji. Świadczy to o wystąpieniu zjawiska poślizgu na ściankach wiskozymetru rotacyjnego. Przeprowadzono korektę krzywych opłynięcia, zgodnie z metodą Kiliańskiego [1989], uzyskując jedną wspólną krzywą płynięcia dla dwóch różnych systemów pomiarowych. Do aproksymacji uzyskanych krzywych płynięcia wykorzystano 3-parametrowy model Herschela-Bulkleya. Dokonano oceny błędu przy określaniu parametrów reologicznych bez uwzględnienia zjawiska poślizgu.

pub/15_3_195.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_195.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.195

Zapis do cytowania:

MLA Kempiński, Jan, and Robert Świerzko. "DETERMINATION OF RHEOLOGICAL PARAMETERS OF LIME PASTES WITH CONSIDERATION OF THE WALL-SLIP EFFECT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.3 (2016): 195-208. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.195
APA (2016). DETERMINATION OF RHEOLOGICAL PARAMETERS OF LIME PASTES WITH CONSIDERATION OF THE WALL-SLIP EFFECT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (3), 195-208 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.195
ISO 690 KEMPIńSKI, Jan, ŚWIERZKO, Robert. DETERMINATION OF RHEOLOGICAL PARAMETERS OF LIME PASTES WITH CONSIDERATION OF THE WALL-SLIP EFFECT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.3: 195-208. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.195
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue3/abstract-195.html