Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (3) 2016 str. 3-19

Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA

słowa kluczowe: gleba, przepuszczalność, retencyjność, melioracje użytków rolnych
abstrakt:

W pracy przedstawiono wyniki badań gleboznawczych przeprowadzonych na gruntach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Prusach, które pozwoliły ustalić przyczyny okresowo występującego nadmiernego uwilgotnienia gruntów ornych. W ramach badań wykonano 4 odkrywki glebowe, w których z każdego poziomu genetycznego pobrano próby do analiz laboratoryjnych. Określono podstawowe właściwości fizyko-wodne, przepuszczalność oraz zdolności retencyjne gleb. Na podstawie analizy wyników badań ustalono, że na obiekcie przeważającym typem gleb są gleby brunatne właściwe eutroficzne, czarnoziemy i gleby deluwialne czarnoziemne. Pod względem gatunkowym są to jednorodne gleby lessowe, o składzie granulometrycznym pyłów ilastych. Mają one duże potencjalne możliwości retencjonowania wody, które jednak nie mogą być w pełni wykorzystane ze względu na małą przepuszczalność warstw wierzchnich, powodującą wyłączenie głębszych poziomów profilu z retencjonowania wody. Porowatość, szczególnie wierzchnich warstw profili glebowych, powinna być większa, ponieważ za optymalny uznaje się zazwyczaj układ, w którym wynosi ona około 50%. Ciężkie gleby pylaste występujące w omawianym obiekcie charakteryzują się dużą pojemnością wodną i pęczliwością, dlatego w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych magazynują zbyt duże ilości wody i stają się mniej przepuszczalne oraz ulegają uplastycznieniu. W celu poprawy stosunków powietrzno-wodnych gleb zaleca się zastosować drenowanie niesystematyczne i częściowe wraz z towarzyszącymi zabiegami agromelioracyjnymi.

pub/15_3_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_3.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.3

Zapis do cytowania:

MLA Bogdał, Andrzej, et al. "CAUSES OF EXCESSIVE SOIL MOISTURE IN PRUSY NEAR KRAKOW." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.3 (2016): 3-19. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.3
APA (2016). CAUSES OF EXCESSIVE SOIL MOISTURE IN PRUSY NEAR KRAKOW. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (3), 3-19 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.3
ISO 690 BOGDAł, Andrzej, et al. CAUSES OF EXCESSIVE SOIL MOISTURE IN PRUSY NEAR KRAKOW. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.3: 3-19. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.3
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue3/abstract-3.html