Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (3) 2016 str. 57-69

Jolanta Dąbrowska1, Andrzej Moryl1, Ewa Kucharczak-Moryl1, Romuald Żmuda1, Iwona Lejcuś2

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ

słowa kluczowe: azot, azotany, eutrofizacja, wody powierzchniowe, zanieczyszczenia obszarowe, zanieczyszczenia rolnicze
abstrakt:

W pracy przedstawiono analizę zmienności i trendów dla koncentracji związków azotu w zlewni rzeki Strzegomki w latach 2000–2014. Badania przeprowadzono powyżej zbiornika Dobromierz, który jest rezerwuarem wody pitnej dla mieszkańców Świebodzic. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stężenia związków azotu charakteryzowały się dużą zmiennością. Podstawowym problemem były wysokie stężenia azotu azotanowego, wynoszące w okresie badawczym średnio 5,5 mg N-NO3 · dm–3. Decydowały one o złym stanie wód rzeki Strzegomki, a wraz z wysokimi stężeniami azotu ogólnego o jej zeutrofizowaniu. Najniższą zawartość związków azotu zaobserwowano latem (azot ogólny i azotanowy) i jesienią (azot Kjeldahla i amonowy), najwyższą zaś zimą. Zawartości azotu ogólnego, azotanowego i amonowego w badanym przekroju wykazują potwierdzoną statystycznie tendencję malejącą, dla azotu Kjeldahla nie zaobserwowano istotnego trendu.

pub/15_3_57.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_57.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.57

Zapis do cytowania:

MLA Dąbrowska, Jolanta, et al. "CONTENT OF NITROGEN COMPOUNDS IN THE WATERS OF THE STRZEGOMKA RIVER ABOVE THE DOBROMIERZ RESERVOIR." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.3 (2016): 57-69. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.57
APA (2016). CONTENT OF NITROGEN COMPOUNDS IN THE WATERS OF THE STRZEGOMKA RIVER ABOVE THE DOBROMIERZ RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (3), 57-69 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.57
ISO 690 DąBROWSKA, Jolanta, et al. CONTENT OF NITROGEN COMPOUNDS IN THE WATERS OF THE STRZEGOMKA RIVER ABOVE THE DOBROMIERZ RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.3: 57-69. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.57
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue3/abstract-57.html