Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (3) 2016 str. 91-100

Magdalena Malec, Marek Ryczek, Sławomir Klatka, Edyta Kruk

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

PRZEBIEG PROCESU TORFOTWÓRCZEGO NA ZDEGRADOWANYM TORFOWISKU BALIGÓWKA

słowa kluczowe: metoda kanadyjska, proces torfotwórczy, roślinność torfotwórcza, warstwa mszysta, stopień pokrycia, torfowisko wysokie
abstrakt:

Ludzka działalność to obecnie obok zmian klimatycznych podstawowy czynnik zagrażający terenom bagiennym na całym świecie. Główne zagrożenia to zabiegi odwadniające oraz eksploatacja złóż torfowych. Na negatywną działalność człowieka w sposób szczególny narażone są ekosystemy wrażliwe, do jakich niewątpliwie należą torfowiska, szczególnie typu wysokiego. Głównymi komponentami tych ekosystemów są rośliny stenotopowe, co w znaczący sposób wpływa na ich podatność na szybką degradację. Nawet niewielkie zmiany w hydrologii złoża wywołują daleko posunięte zmiany w składzie i strukturze zbiorowisk roślinnych. Zmiany te powodują z kolei zakłócenia w przebiegu procesu torfotwórczego. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby na obszarach poddanych silnej antropopresji poznać aspekty funkcjonowania tych cennych ekosystemów. Celem niniejszej pracy była ocena stanu procesu torfotwórczego na jednym z torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Badania z wykorzystaniem metody kanadyjskiej opracowanej przez Rochefort i in. [1997] zostały przeprowadzone na torfowisku Baligówka. Na badanym obiekcie największym średnim stopniem pokrycia odznaczają się rośliny naczyniowe (49,9%), nieco mniejszym mchy torfowce (46,76%). Najmniejszy obszar, zaledwie 2,28%, zajmują tzw. pozostałe mchy. Badania wykazały duże różnice w przebiegu procesu torfotwórczego w 3 wyróżnionych strefach badawczych. Najniższym stopniem pokrycia przez najważniejszą grupę roślin – mchy torfowce – wykazała się strefa poeksploatacyjna (31,28%). Najlepsze warunki do rozwoju roślinności torfotwórczej panują w centralnej części kopuły, która zachowała stosunkowo naturalny charakter.

pub/15_3_91.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_91.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.91

Zapis do cytowania:

MLA Malec, Magdalena, et al. "THE PEAT-FORMING PROCESS OF DEGRADED RAISED PEAT-BOG BALIGÓWKA." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.3 (2016): 91-100. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.91
APA (2016). THE PEAT-FORMING PROCESS OF DEGRADED RAISED PEAT-BOG BALIGÓWKA. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (3), 91-100 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.91
ISO 690 MALEC, Magdalena, et al. THE PEAT-FORMING PROCESS OF DEGRADED RAISED PEAT-BOG BALIGÓWKA. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.3: 91-100. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.91
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue3/abstract-91.html