Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (4) 2016 str. 103-114

Katarzyna Kołodziejczyk

Politechnika Krakowska

ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI USZCZELNIENIA TERENU NA HYDROGRAM ODPŁYWU ZE ZLEWNI

słowa kluczowe: zlewnia miejska, urbanizacja, metoda CN-SCS, opad efektywny, czas opóźnienia odpływu, model Nasha
abstrakt:

Na podstawie 10-sekundowych danych opadowych z posterunku Zawiła, danych dotyczących zagospodarowania terenu oraz danych z mapy glebowo-rolniczej zbadano wpływ wielkości uszczelnienia terenu na hydrogram odpływu bezpośredniego ze zlewni w przekroju ją zamykającym. Analizę wykonano dla zlewni Potoku Wróblowickiego znajdującej się na terenie Krakowa. Do obliczenia opadu efektywnego zastosowano metodę CN-SCS. Hydrogram odpływu bezpośredniego wyznaczono na podstawie chwilowego hydrogramu jednostkowego i hydrogramu jednostkowego dla parametrów modelu Nasha. Obliczenia przeprowadzono dla czterech wybranych epizodów opadowych, dla różnych stopni uszczelnienia zlewni obliczonych na podstawie danych o zagospodarowaniu terenu.

Wykazano, że dla tego samego opadu rzeczywistego reakcja zlewni w zależności od stopnia zurbanizowania różni się wysokością opadu efektywnego, czasem jego pojawienia się, czasem opóźnienia odpływu, objętością fali wezbraniowej oraz czasem osiągnięcia kulminacji. Im większe uszczelnienie terenu tym krótszy czas opóźnienia odpływu, większa objętość fali i krótszy czas osiągnięcia kulminacji.

pub/15_4_103.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_103.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.103

Zapis do cytowania:

MLA Kołodziejczyk, Katarzyna. "AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE SIZE OF SURFACE SEAL ON THE RUNOFF HYDROGRAPH." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.4 (2016): 103-114. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.103
APA (2016). AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE SIZE OF SURFACE SEAL ON THE RUNOFF HYDROGRAPH. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (4), 103-114 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.103
ISO 690 KOłODZIEJCZYK, Katarzyna. AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE SIZE OF SURFACE SEAL ON THE RUNOFF HYDROGRAPH. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.4: 103-114. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.103
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue4/abstract-103.html