Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (4) 2016 str. 115-128

Jarosław Taszakowski1, Monika Mika1, Monika Siejka1, Jarosław Janus1, Przemysław Leń2

1 Uniwersytet Rolniczyw Krakowie
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

MOŻLIWOŚCI POPRAWY STOSUNKÓW WODNYCH W PRACACH URZĄDZENIOWO-ROLNYCH

słowa kluczowe: scalenia gruntów, zagospodarowanie poscaleniowe, regulacja stosunków wodnych, mała retencja
abstrakt:

Scalenie gruntów jest podstawowym zabiegiem urządzeniowo-rolnym możliwiającym kompleksowe zmiany przestrzeni rolniczej. Wykonuje się je na mocy Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 700). Scalenie gruntów wraz z procedurami poscaleniowymi stanowi szansę poprawy warunków życia i pracy mieszkańców wsi. Jednym z celów scalenia jest wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Celem artykułu jest wskazanie możliwości poprawy lokalnych stosunków wodnych poprzez przyjęcie odpowiednich koncepcji w projekcie prac urządzeniowo-rolnych, jakim są założenia do projektu scalenia gruntów. Studium przypadku obejmuje 9 wsi, w których jednoznacznie wykazano wady lokalnych stosunków wodnych oraz możliwości ich poprawy poprzez wykonanie scalenia gruntów wraz z inwestycjami w ramach zagospodarowania poscaleniowego.

pub/15_4_115.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_115.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.115

Zapis do cytowania:

MLA Taszakowski, Jarosław, et al. "THE POSSIBILITY OF WATER RELATIONS IMPROVING IN AGRICULTURAL MANAGEMENT WORKS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.4 (2016): 115-128. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.115
APA (2016). THE POSSIBILITY OF WATER RELATIONS IMPROVING IN AGRICULTURAL MANAGEMENT WORKS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (4), 115-128 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.115
ISO 690 TASZAKOWSKI, Jarosław, et al. THE POSSIBILITY OF WATER RELATIONS IMPROVING IN AGRICULTURAL MANAGEMENT WORKS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.4: 115-128. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.115
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue4/abstract-115.html