Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (4) 2016 str. 143-152

Jacek Kostuch1, Ryszard Kostuch2, Krzysztof Maślanka2

1 Firma ,,Fitoexpert” Kraków
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

NOWY RETENCYJNY ZBIORNIK WODNY JAGODNO

słowa kluczowe: zbiornik wodny, retencja, bór mieszany, klasa wieku drzew, zdjęcia fitosocjologiczne, różnorodność biologiczna
abstrakt:

Jagodno jest nowym zbiornikiem wodnym oddanym do użytku w 2015 roku [Kostuch i in. 2016]. Zlokalizowany jest na terenie gminy Przytyk, koło Radomia, na małym lewobrzeżnym dopływie Radomki o nazwie Wiązownica. Głównym celem tego zbiornika w tym postglacjalnym regionie była retencja wodna. Zbiornik Jagodno ma następujące parametry: 615 000 m3 pojemności, 34,6 ha lustra wody, przeciętną głębokość 1,8 m, długość 1,358 km, szerokość 0,360 km. Zbiornik jest ulokowany wśród wydmowych terenów porośniętych lasami sosnowymi. Oprócz retencji wodnej urozmaica i upiększa wygląd krajobrazu i zwiększa bioróżnorodność przyrodniczą tego terenu. Zauważono pojawianie się wielu gatunków ptaków, których wcześniej nie notowano. Pojawiły się także nowe gatunki roślin, których dawniej nie było na tym terenie, jak życica trwała, rajgras wyniosły, tymotka łąkowa, lucerna siewna itp. Wprowadzone zostały do obsiewu skarp. Pozytywny wpływ zbiornika Jagodno na środowisko jest bardzo duży. Od wzrostu bioróżnorodności do estetyzacji krajobrazu. Zbiornik Jagodno to w tym terenie szczególnie przydatna inwestycja prośrodowiskowa. Celem opracowania jest charakterystyka zbiornika i jego otoczenia.

pub/15_4_143.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_143.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.143

Zapis do cytowania:

MLA Kostuch, Jacek, et al. "NEW RETENTION RESERVOIR JAGODNO." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.4 (2016): 143-152. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.143
APA (2016). NEW RETENTION RESERVOIR JAGODNO. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (4), 143-152 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.143
ISO 690 KOSTUCH, Jacek, KOSTUCH, Ryszard, MAśLANKA, Krzysztof. NEW RETENTION RESERVOIR JAGODNO. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.4: 143-152. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.143
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue4/abstract-143.html