Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (4) 2016 str. 193-207

Dariusz Gąsiorowski, Wojciech Artichowicz

Politechnika Gdańska

MODELOWANIE PRZEPŁYWÓW NIEUSTALONYCH NA TERENACH ZALEWOWYCH Z WYKORZYSTANIEM DWUWYMIAROWEGO RÓWNANIA FALI DYFUZYJNEJ

słowa kluczowe: równanie fali dyfuzyjnej, propagacja fali wezbraniowej, infiltracja, tereny zalewowe, metoda elementów skończonych
abstrakt:

Zjawisko propagacji fali powodziowej na terenie zalewowym można modelować za pomocą równań płytkiej wody. W związku z tym, że w fazie początkowej napływu wód teren zalewowy nie jest pokryty wodą, równania płytkiej wody muszą być rozwiązywane w obszarze o zmiennej w czasie geometrii. W konsekwencji obszar ten jest ograniczony przez linię czoła propagującej fali, która oddziela teren suchy od zajętego przez wodę. W takiej sytuacji w rozwiązaniu numerycznym w pobliżu czoła fali występują duże wartości prędkości oraz bardzo małe, a nawet ujemne głębokości. Może to prowadzić do generowania niestabilności i załamania obliczeń. Powyższych problemów wynikających z zastosowania pełnych równań wody płytkiej można uniknąć poprzez wykorzystanie uproszczonego modelu fali dyfuzyjnej. W pracy przedstawiono model fali dyfuzyjnej uwzględniający infiltrację wody w głąb gruntu. Proces infiltracji został uwzględniony w wyniku sprzężenia równania Hortona z dwuwymiarowym równaniem fali dyfuzyjnej poprzez człon źródłowy. Rozwiązanie dwuwymiarowego równania fali dyfuzyjnej otrzymano, wykorzystując metodę dekompozycji kierunkowej oraz dekompozycję względem procesów fizycznych. Otrzymane równania rozwiązano zmodyfikowaną metodą elementów skończonych. Podejście takie umożliwia opracowanie efektywnego oraz stabilnego schematu numerycznego, który jednocześnie pozwala na uzyskanie odpowiedniej dokładności wymaganej podczas symulacji zjawiska propagacji fali powodziowej na terenach zalewowych.

pub/15_4_193.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_193.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.193

Zapis do cytowania:

MLA Gąsiorowski, Dariusz, and Wojciech Artichowicz. "MODELING OF UNSTEADY FLOW OVER FLOODPLAIN USING TWO-DIMENSIONAL DIFFUSIVE WAVE EQUATION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.4 (2016): 193-207. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.193
APA (2016). MODELING OF UNSTEADY FLOW OVER FLOODPLAIN USING TWO-DIMENSIONAL DIFFUSIVE WAVE EQUATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (4), 193-207 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.193
ISO 690 GąSIOROWSKI, Dariusz, ARTICHOWICZ, Wojciech. MODELING OF UNSTEADY FLOW OVER FLOODPLAIN USING TWO-DIMENSIONAL DIFFUSIVE WAVE EQUATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.4: 193-207. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.193
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue4/abstract-193.html