Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (4) 2016 str. 243-252

Karol Król

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATA ADIACENCKA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

słowa kluczowe: danina publiczna, dochód własny gminy, analiza danych zastanych
abstrakt:

Z uwagi na zawiłości prawne, liczne odwołania do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nieprawidłowości wykazywane w raportach Najwyższej Izby Kontroli, a także Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie naliczania przez organy gminne opłat planistycznych i adiacenckich, za cel pracy przyjęto prezentację, analizę oraz syntezę wybranych wystąpień pokontrolnych oraz aktów prawnych poświęconych naliczaniu tychże opłat. Zebraną dokumentację poddano szczegółowej analizie, która pozwoliła zidentyfikować najczęściej popełniane błędy przy ich ustalaniu. W konkluzji zwrócono uwagę na wybrane zagadnienia prawne ustalania opłat planistycznych i adiacenckich oraz wyszczególniono punkty newralgiczne związane z ich naliczaniem.

pub/15_4_243.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_243.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.243

Zapis do cytowania:

MLA Król, Karol. "ZONING FEE AND BETTERMENT LEVY – CHOSEN LEGAL ASPECTS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.4 (2016): 243-252. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.243
APA (2016). ZONING FEE AND BETTERMENT LEVY – CHOSEN LEGAL ASPECTS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (4), 243-252 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.243
ISO 690 KRóL, Karol. ZONING FEE AND BETTERMENT LEVY – CHOSEN LEGAL ASPECTS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.4: 243-252. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.243
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue4/abstract-243.html