Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (2) 2017 str. 3-14

Jan Pawełek, Piotr Bugajski

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ROZWóJ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI śCIEKóW W POLSCE – ZALETY I WADY ROZWIąZAń

słowa kluczowe: przydomowe oczyszczalnie ścieków, zalety i wady, eksploatacja, ochrona wód, tereny wiejskie
abstrakt:

Na tle ogólnych zmian dotyczących odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach wiejskich w Polsce przedstawiono rozwój małych przydomowych oczyszczalni ścieków, wskazując na uwarunkowania prawne, a także potrzeby i możliwości ich stosowania na terenach wiejskich w Polsce jako systemów do oczyszczania ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie. Na podstawie charakterystyki stosowanych rozwiązań technologicznych dokonano krytycznej ich oceny w świetle ich sprawności i zagrożeń dla środowiska, szczególnie ochrony wód. Wskazano na zalety i wady oraz kierunki dalszego rozwoju, w tym potrzebę doskonalenia układów technologicznych.

pub/16_2_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_3.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.3

Zapis do cytowania:

MLA Pawełek, Jan, and Piotr Bugajski. "The development of household wastewater treatment plants in Poland - advantages and disadvantages." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.2 (2017): 3-14. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.3
APA (2017). The development of household wastewater treatment plants in Poland - advantages and disadvantages. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (2), 3-14 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.3
ISO 690 PAWEłEK, Jan, BUGAJSKI, Piotr. The development of household wastewater treatment plants in Poland - advantages and disadvantages. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.2: 3-14. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.3
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue2/abstract-3.html