Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (2) 2017 str. 33-43

Rozpondek Katarzyna, Rozpondek Rafał, Pachura Piotr

Politechnika Częstochowska

ANALIZA TOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA PORAJ W ASPEKCIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI

słowa kluczowe: osady denne, zbiornik zaporowy, toksyczność, metale ciężkie
abstrakt:

Celem pracy była ocena toksyczności osadów dennych zbiornika wodnego Poraj. Dodatkowo, podjęto próbę wyznaczenie możliwej relacji między zaobserwowaną toksycznością, a stopniem zanieczyszczenia materiału badawczego metalami ciężkimi (Zn, Cd, Pb, Ni, Cu). Próbki osadów dennych zostały pobrane w 46 punktach na podstawie regularnej siatki pomiarowej. Kolejno poddano je analizom laboratoryjnym pozwalających na określenie toksyczności oraz całkowitej zawartości metali ciężkich – średnie wartości wyniosły odpowiednio: Zn 461 mg · kg–1, Cd 1,4 mg · kg–1, Pb 50 mg · kg–1, Ni 12 mg · kg–1, Cu 17 mg · kg–1. Toksyczność została wyznaczona za pomocą biotestu Microtox®, który w swoim działaniu wykorzystuje morskie bakterie luminescencyjne Vibrio fischeri, zaś zawartość metali ciężkich oznaczono na spektrofotometrze plazmowym ICP-OES IRIS Termo. Wszystkie ekstrakty wodne z osadów dennych wywołały mniejszy niż 50% spadek luminescencji. Na podstawie wyników badań, przy wykorzystaniu systemu GIS, wygenerowano mapy przestrzennego rozmieszczenia badanych elementów oraz przeanalizowano ich przestrzenną relację. Uzyskane rezultaty nie wykazały pozytywnej korelacji między chemizmem próbek osadów dennych, a ich toksycznością.

pub/16_2_33.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_33.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.33

Zapis do cytowania:

MLA Katarzyna, Rozpondek, et al. "Analysis of toxicity of bottom sediments of water reservoir Poraj in terms of heavy metals contamination." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.2 (2017): 33-43. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.33
APA (2017). Analysis of toxicity of bottom sediments of water reservoir Poraj in terms of heavy metals contamination. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (2), 33-43 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.33
ISO 690 KATARZYNA, Rozpondek, RAFAł, Rozpondek, PIOTR, Pachura. Analysis of toxicity of bottom sediments of water reservoir Poraj in terms of heavy metals contamination. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.2: 33-43. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.33
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue2/abstract-33.html