Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (4) 2017 str. 101-114

Karol Król, Zbyszek Zuśka

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH TECHNIK PREZENTACJI DANYCH ŚRODOWISKOWYCH W OKNIE PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ NA PRZYKŁADZIE MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

słowa kluczowe: wizualizacja danych środowiskowych, wykresy wskaźnikowe, monitoring jakości powietrza
abstrakt:

Sukcesywnie zwiększa się zakres i powszechność zastosowań wizualizacji danych środowiskowych w upowszechnianiu i popularyzacji wyników pomiarów terenowych i badań naukowych. Celem pracy jest analiza porównawcza wybranych technik i narzędzi komputerowych, które umożliwiają prezentację danych środowiskowych w formie wykresu wskaźnikowego, w oknie przeglądarki internetowej. Za dane wejściowe przyjęto wyniki pomiarów wykonanych w ramach monitoringu lokalnego jakości powietrza w Nowym Sączu (woj. małopolskie). Do wizualizacji danych wybrano wartości średnie godzinowe stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu PM10 oraz PM2,5. Wykresy przygotowano z wykorzystaniem czterech alternatywnych narzędzi projektowych w oparciu o skalę pomiarową indeksu jakości powietrza. Podstawą analizy porównawczej były testy eksploracyjne (rozpoznawcze), które wykonywano techniką samooceny, w oparciu o scenariusz prac projektowych. W konkluzji zwrócono uwagę, że prezentacja danych środowiskowych w oknie przeglądarki internetowej za pomocą wykresów wskaźnikowych nie jest powszechnie stosowana, choć zdaniem autorów tkwi w niej duży potencjał, w szczególności informacyjny.

pub/16_4_101.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_101.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.101

Zapis do cytowania:

MLA Król, Karol, and Zbyszek Zuśka. "Comparative analysis of chosen environmental data presentation techniques in a browser’s window on the example of air quality monitoring." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.4 (2017): 101-114. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.4.101
APA (2017). Comparative analysis of chosen environmental data presentation techniques in a browser’s window on the example of air quality monitoring. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (4), 101-114 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.4.101
ISO 690 KRóL, Karol, ZUśKA, Zbyszek. Comparative analysis of chosen environmental data presentation techniques in a browser’s window on the example of air quality monitoring. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.4: 101-114. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.4.101
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue4/abstract-101.html