Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (4) 2017 str. 65-83

Agata Pawłat-Zawrzykraj, Konrad Podawca

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Krakowie

KORYTARZE EKOLOGICZNE W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ WYBRANYCH GMIN WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

słowa kluczowe: sieć ekologiczna, łączność przyrodnicza, planowanie przestrzenne
abstrakt:

Realizacja koncepcji sieci ekologicznej na poziomie lokalnym (gminnym), ustalona w dokumentach planistycznych o charakterze operacyjnym, jest trudna i wymaga dalszych analiz. Obszar badań obejmuje wybrane gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: Jabłonnę, Wieliszew, Nieporęt, Radzymin i Wołomin. Są to gminy o wysokim potencjale rozwojowym, wzrastającej presji urbanizacyjnej, położone w układzie przyrodniczych powiązań ponadregionalnych, ponadlokalnych i lokalnych. W pracy przeanalizowano: koncepcje sieci ekologicznej przyjętą w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, formami ochrony przyrody oraz dodatkowe uwarunkowania ograniczające zabudowę. Wyniki posłużyły do oceny gospodarki przestrzennej rozpatrywanych gmin w zakresie utrzymania powiązań przyrodniczych. Z badań wynika, że choć wszystkie gminy w polityce przestrzennej uwzględniają konieczność utrzymania sieci ekologicznej, to przyjęty przebieg oraz zakres przestrzenny korytarzy, szczególnie lokalnych, oznacza marginalizację tego typu obszarów w stosunku do priorytetowego rozwoju nowych obszarów inwestycyjnych. Jednocześnie stwierdzono, że wyznaczone w Studium korytarze ekologiczne w przeważającej części są objęte ochroną przyrodniczą lub wyznaczone w strefach o ograniczonej przydatności pod zabudowę, co umożliwia formalną ochronę tych obszarów przed presją inwestycyjną.

pub/16_4_65.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_65.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.65

Zapis do cytowania:

MLA Pawłat-Zawrzykraj, Agata, and Konrad Podawca. "Land management for ecological corridors in selected municipalities of the Warsaw Functional Area." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.4 (2017): 65-83. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.4.65
APA (2017). Land management for ecological corridors in selected municipalities of the Warsaw Functional Area. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (4), 65-83 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.4.65
ISO 690 PAWłAT-ZAWRZYKRAJ, Agata, PODAWCA, Konrad. Land management for ecological corridors in selected municipalities of the Warsaw Functional Area. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.4: 65-83. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.4.65
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue4/abstract-65.html