Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 17 (4) 2018 str. 15-22

Sławomir Bajkowski1, Aneta Tymińska2

1 Department of Hydraulic Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences
2
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences

UKŁAD ZWIERCIADŁA WODY NA TRAPEZOWYM PROGU PRZEPUSZCZALNYM Z OSTROKRAWĘDZIOWYM PRZELEWEM NA SKARPIE GÓRNEJ

słowa kluczowe: próg gabionowy, przelew o ostrej krawędzi, kształt strumienia
abstrakt:

Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania bezwymiarowych współrzędnych do opisu profilu strumienia przelewowego na progu gabionowym, zdefiniowanie stref przepływu na jego długości oraz ustalenie wartości charakterystycznych wymiarów profilu.
Analizowany przelew składał się z części przepuszczalnej wypełnionej naturalnym kruszywem oraz nachylonego przelewu ostrokrawędziowego na skarpie górnej trapezowego progu. W ramach badań wyznaczono kształt górnego obrysu strumienia oraz jego parametry. Na szerokości korony progu wydzielono trzy strefy: strumienia swobodnego, falową strefę wlotową oraz cześć progu wolną od wody.
Kształt profilu strumienia przepływającego ponad badanym progiem zależy od natężenia przepływu. W analizach uzyskano pełną zależność korelacyjną analizowanych zmiennych. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane w projektowaniu takiego typu budowli terenowych.

pub/17_4_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_15.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.15

Zapis do cytowania:

MLA Bajkowski, Sławomir, and Aneta Tymińska. "WATER SURFACE PROFILE OF THE TRAPEZOIDAL PERMEABLE SILL WITH SHARP-CRESTED WEIR ON THE UPSTREAM SLOPE." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17.4 (2018): 15-22. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.15
APA (2018). WATER SURFACE PROFILE OF THE TRAPEZOIDAL PERMEABLE SILL WITH SHARP-CRESTED WEIR ON THE UPSTREAM SLOPE. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17 (4), 15-22 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.15
ISO 690 BAJKOWSKI, Sławomir, TYMIńSKA, Aneta. WATER SURFACE PROFILE OF THE TRAPEZOIDAL PERMEABLE SILL WITH SHARP-CRESTED WEIR ON THE UPSTREAM SLOPE. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2018, 17.4: 15-22. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.15
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume17/issue4/abstract-15.html