Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 17 (4) 2018 str. 181-193

Dorota Pusłowska-Tyszewska, Sylwester Tyszewski

Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering, Warsaw University of Technology

PRÓBA ZASTOSOWANIA OPRACOWANEJ W 2015 ROKU „METODY SZACOWANIA PRZEPŁYWÓW ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE” W ZLEWNI RZEKI WIEPRZY

słowa kluczowe: przepływy nienaruszalne/środowiskowe, wymagania wodne ekosystemów wodnych i zależnych od wód, reżim hydrologiczny, gospodarowanie wodami, bilans wodnogospodarczy
abstrakt:

Zapewnienie reżimu hydrologicznego odpowiadającego wymaganiom ekosystemów wodnych i od wody zależnych jest niezbędne dla utrzymania lub osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód i należy do priorytetów zrównoważonej gospodarki wodnej. Wymagania ekosystemów odwzorowywane są najczęściej w postaci przepływów nienaruszalnych lub środowiskowych, które stanowią ograniczenie w wykorzystaniu zasobów wodnych. Celem artykułu jest porównanie gospodarczych skutków zastosowania metody szacowania przepływów środowiskowych, obecnie obowiązującej metody RZGW w Szczecinie i najbardziej znanej w Polsce metody Kostrzewy (1977), a także ocena przydatności i możliwości zastosowania metody przepływów środowiskowych w analizach planistycznych. Analizy przeprowadzono na podstawie badań symulacyjnych. Wielkości obliczonych przepływów nienaruszalnych i środowiskowych przedstawiono w profilu podłużnym i w wybranych przekrojach Wieprzy. Skutki wdrożenia przepływów środowiskowych oceniono poprzez gwarancje czasowe ich utrzymania oraz zmiany wielkości gwarantowanych zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych. Stwierdzono, że w większości przekrojów bilansowych w zlewni Wieprzy zastosowanie przepływów środowiskowych spowoduje zmniejszenie dostępności zasobów wodnych zarówno dla istniejących, jak i perspektywicznych użytkowników wód. Na podstawie uzyskanych wyników przedyskutowano wybrane zagadnienia związane z metodyką określania przepływów środowiskowych, szczegółową uwagę zwrócono na nieścisłości i luki w proponowanej metodzie.

pub/17_4_181.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_181.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.181

Zapis do cytowania:

MLA Pusłowska-Tyszewska, Dorota, and Sylwester Tyszewski. "ATTEMPT AT IMPLEMENTING THE 2015 “ECOLOGICAL FLOW ASSESSMENT METHOD FOR POLAND” IN THE WIEPRZA RIVER CATCHMENT ." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17.4 (2018): 181-193. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.181
APA (2018). ATTEMPT AT IMPLEMENTING THE 2015 “ECOLOGICAL FLOW ASSESSMENT METHOD FOR POLAND” IN THE WIEPRZA RIVER CATCHMENT . Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17 (4), 181-193 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.181
ISO 690 PUSłOWSKA-TYSZEWSKA, Dorota, TYSZEWSKI, Sylwester. ATTEMPT AT IMPLEMENTING THE 2015 “ECOLOGICAL FLOW ASSESSMENT METHOD FOR POLAND” IN THE WIEPRZA RIVER CATCHMENT . Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2018, 17.4: 181-193. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.181
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume17/issue4/abstract-181.html