Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 17 (4) 2018 str. 205-222

Małgorzata Dudzińska1, Barbara Prus2

1 Institute of Geography and Land Management, Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2
Department of Spatial Development and Landscape Architecture, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow

POTENCJAŁ UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH A SCALENIE GRUNTÓW ROLNYCH – STUDIUM PRZYPADKÓW W WOJ. LUBELSKIM

słowa kluczowe: zabiegi urządzeniowo-rolne, środowisko przyrodnicze, wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, lesistość, obszary chronione
abstrakt:

W Polsce prace scaleniowe prowadzone są głównie w południowej części kraju. W trzech województwach: lubelskim, podkarpackim i małopolskim zrealizowano w latach 2004–2013 dużą liczbę scaleń, porównując do średniej krajowej – powyżej 20 tys. ha w każdym z województw. W innych trzech województwach nie realizuje się scaleń (warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie), pomimo że z badań wynika (Jędrejek i inni, 2014), iż potrzeby prac scaleniowych występują dla wszystkich województwach. Według Wocha i Głażewskiego (2014) jedną z przyczyn takiego stanu są utrudnienia w realizacji scaleń wynikające z konieczności zachowania cennych przyrodniczo walorów środowiska na obszarach chronionych. Celem artykułu jest analiza i ocena potencjału przyrodniczego poszczególnych gmin, a także konfrontacja obliczonych mierników z powierzchnią zrealizowanych już prac scaleniowych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania – Czy istnieje zależność między uwarunkowaniami przyrodniczymi gmin, w których realizowano scalenia gruntów rolnych, a powierzchnią zrealizowanych scaleń na badanym obszarze? Czy wpływ potencjału przyrodniczego gmin jest pozytywny czy negatywny w odniesieniu do realizowanych scaleń. Jakimi uwarunkowaniami przyrodniczymi charakteryzują się gminy, w których realizowano scalenia gruntów rolnych?
W badaniach przeprowadzono kwerendę literatury przedmiotu. Analiza i ocena uwarunkowań przyrodniczych została wykonana w oparciu o badania z grupy podejść przestrzenno-statystycznych. Potencjał środowiska przyrodniczego został przeanalizowany pod kątem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, analizy wskaźnika lesistości oraz wskaźnika obszarów chronionych. Dokonano syntetycznej oceny miernika potencjału środowiska przyrodniczego, a następnie obliczono współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy obliczonym miernikiem potencjału środowiska a powierzchnią zrealizowanych scaleń. Obszar badań obejmował woj. lubelskie. Polem podstawowej oceny była gmina. Szczegółowo przeanalizowano jednostki, na terenie których zrealizowano w latach 2004–2013 scalenia gruntów rolnych.
Badania pokazały, że potencjał środowiska przyrodniczego w większości gmin woj. lubelskiego znajduje się na poziomie średnim. Wykazano również, że istnieje zależność korelacyjna pomiędzy powierzchnią zrealizowanych scaleń a poziomem potencjału uwarunkowań przyrodniczych. Jakość środowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich jest potencjalnie zagrożona przez intensyfikację produkcji rolnej, ponieważ ekspansja gospodarcza może wpłynąć na zanik naturalnych siedlisk i ograniczenie bioróżnorodności. Zatem zachowanie potencjału przyrodniczego przy jednoczesnych działaniach zmierzających do poprawy warunków prowadzenia produkcji rolniczej to działania antagonistyczne. Z drugiej strony zagrożenie dla form ochrony przyrody stanowi brak modernizacji infrastruktury na obszarach wiejskich, w tym kanalizacji i gospodarki odpadami, które stanowią nieodłączne działania przy realizacji prac urządzeniowo-rolnych.
 

pub/17_4_205.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_205.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.205

Zapis do cytowania:

MLA Dudzińska, Małgorzata, and Barbara Prus. "THE POTENTIAL OF NATURAL CONDITIONS IN JUXTAPOSITION WITH LAND CONSOLIDATION – CASE STUDY OF LUBELSKIE VOIVODSHIP (LUBLIN REGION)." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17.4 (2018): 205-222. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.205
APA (2018). THE POTENTIAL OF NATURAL CONDITIONS IN JUXTAPOSITION WITH LAND CONSOLIDATION – CASE STUDY OF LUBELSKIE VOIVODSHIP (LUBLIN REGION). Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17 (4), 205-222 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.205
ISO 690 DUDZIńSKA, Małgorzata, PRUS, Barbara. THE POTENTIAL OF NATURAL CONDITIONS IN JUXTAPOSITION WITH LAND CONSOLIDATION – CASE STUDY OF LUBELSKIE VOIVODSHIP (LUBLIN REGION). Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2018, 17.4: 205-222. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.205
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume17/issue4/abstract-205.html