Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (1) 2004 str. 11–20

Lidia Kiedryńska

BADANIA GENOTOKSYCZNOŚCI WODY W KOLUMNACH FILTRACYJNYCH STOSOWANYCH W PROCESACH UZDATNIANIA

słowa kluczowe: uzdatnianie wody, granulowany węgiel aktywny, genotoksyczność wody, SOS Chromotest
abstrakt: Na podstawie testów genotoksyczności badano występowanie szkodliwych metabolitów pośrednich rozkładu związków organicznych w węglu kolumn filtracyjnych używanych w procesach uzdatniania wody. Stwierdzono dużą przydatność tych testów do wykrywania obecnych w wodzie, a zaadsorbowanych w węglu substancji o działaniu genotoksycznym. Badania prowadzono na dwóch stacjach wodociągowych. Genotoksyczność związków zaadsorbowanych w węglu oznaczano za pomocą testu SOS Chromotest. Do badań stosowano wyciągi DMSO uzyskane z węgla kolumn filtracyjnych. Współczynniki indukcji określone dla próbek węgla po wprowadzeniu do wody aldryny, heptachloru i trifenylometanu charakteryzowały się wartościami większymi od 1,5, co świadczy o słabej genotoksyczności związków obecnych w próbkach.
pub/3_1_11.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kiedryńska, Lidia. "GENOTOXICITY STUDIES ON CARBON FILTERS USED IN WATER TREATMENT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.1 (2004): 11–20.
APA (2004). GENOTOXICITY STUDIES ON CARBON FILTERS USED IN WATER TREATMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (1), 11–20
ISO 690 KIEDRYńSKA, Lidia. GENOTOXICITY STUDIES ON CARBON FILTERS USED IN WATER TREATMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.1: 11–20.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue1/abstract-11.html