Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (1) 2004 str. 121–132

Krzysztof Gawroński

STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA TLE WYPOSAŻENIA GMIN W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY EKOLOGICZNO-KOMUNALNEJ

słowa kluczowe: typy funkcjonalne gmin, infrastruktura ekologiczna
abstrakt: Praca miała na celu zbadanie zależności między stanem wyposażenia terenów wiejskich w urządzenia infrastruktury techniczno-ekologicznej a społeczno-gospodarczą funkcją tych terenów. Przeprowadzono klasyfikację funkcjonalno-przestrzenną gmin województwa małopolskiego, a następnie dokonano analizy współzmienności ich typów funkcjonalnych i wybranych parametrów charakteryzujących infrastrukturę ekologiczno-komunalną. Wyniki badań mogą stanowić podstawę do programowania przez władze lokalne inwestycji z zakresu infrastruktury ekologicznej.
pub/3_1_121.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_121.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gawroński, Krzysztof. "FUNCTIONAL AND SPATIAL STRUCTURE OF RURAL AREAS IN MAŁOPOLSKA PROVINCE AS RELATED TO ECOLOGICAL AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF DISTRICTS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.1 (2004): 121–132.
APA (2004). FUNCTIONAL AND SPATIAL STRUCTURE OF RURAL AREAS IN MAŁOPOLSKA PROVINCE AS RELATED TO ECOLOGICAL AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF DISTRICTS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (1), 121–132
ISO 690 GAWROńSKI, Krzysztof. FUNCTIONAL AND SPATIAL STRUCTURE OF RURAL AREAS IN MAŁOPOLSKA PROVINCE AS RELATED TO ECOLOGICAL AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF DISTRICTS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.1: 121–132.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue1/abstract-121.html