Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (1) 2004 str. 133–140

Eva Klementov1,, Tom1,&#x161, Litschmann

OCENA SUSZY Z UŻYCIEM WSKAŹNIKA PALMERA

słowa kluczowe: opady, temperatura, ewapotranspiracja, susza, wskaźnik Palmera
abstrakt: Wykorzystując dane dotyczące opadów i temperatury za lata 1805–2000 (196 lat), zgromadzone przez praskie obserwatorium meteorologiczne Klementinum, obliczono wskaźnik surowości suszy Palmera dla obszaru Europy Środkowej i zanalizowano tendencje w występowaniu suszy. Stwierdzono, że w ostatnim półwieczu zwiększyła się częstość występowania miesięcy suchych, osiągając maksimum w ostatnich dwóch dekadach, przy czym siedem spośród dziesięciu najsuchszych miesięcy z całego badanego okresu przypadło na ostatnie jedenaście lat. Zaobserwowano, że pojawianie się okresów suszy ma charakter cykliczny, a długość tego cyklu wynosi około 9 lat.
pub/3_1_133.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_133.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Klementov, Eva, and Tom&#x Litschmann. "ASSESSMENT OF DROUGHT USING PALMER DROUGHT SEVERITY INDEX." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.1 (2004): 133–140.
APA (2004). ASSESSMENT OF DROUGHT USING PALMER DROUGHT SEVERITY INDEX. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (1), 133–140
ISO 690 KLEMENTOV, Eva, LITSCHMANN, Tom&#x. ASSESSMENT OF DROUGHT USING PALMER DROUGHT SEVERITY INDEX. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.1: 133–140.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue1/abstract-133.html