Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (1) 2004 str. 3–10

Janusz Turbiak, Zygmunt Miatkowski, Adam Sołtysik

OCENA MINERALIZACJI ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW AZOTU W GLEBACH MINERALNO-MURSZOWYCH METODĄ INKUBACJI TLENOWEJ I BEZTLENOWEJ

słowa kluczowe: mineralizacja, organiczne związki azotu, inkubacja tlenowa, inkubacja beztlenowa, gleby mineralno-murszowe
abstrakt: W pracy porównano wyniki badań dotyczących wielkości potencjalnej mineralizacji organicznych związków azotu w glebach mineralno-murszowych uzyskane po inkubacji gleby w warunkach tlenowych i beztlenowych. Określono również zależność między wielkością mineralizacji organicznych związków azotu w glebie a zawartością w niej masy organicznej i żelaza. Stwierdzono, że przyrost ilości N-NO3 po inkubacji gleby w warunkach tlenowych był od 24 do 102% większy niż przyrost ilości N-NH4 po inkubacji beztlenowej. Wyjątek stanowiła gleba o dużej zawartości utlenionych związków żelaza, w której przyrost N-NO3 był o 12% mniejszy niż przyrost N-NH4. Wielkość mineralizacji organicznych związków azotu była zależna od zawartości w murszu masy organicznej i od warunków wodnych siedliska.
pub/3_1_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Turbiak, Janusz, et al. "ASSESSMENT OF MINERALISATION RATE OF NITROGEN ORGANIC COMPOUNDS BY METHODS OF AEROBIC AND ANAEROBIC INCUBATION IN MINERAL-MUCK SOILS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.1 (2004): 3–10.
APA (2004). ASSESSMENT OF MINERALISATION RATE OF NITROGEN ORGANIC COMPOUNDS BY METHODS OF AEROBIC AND ANAEROBIC INCUBATION IN MINERAL-MUCK SOILS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (1), 3–10
ISO 690 TURBIAK, Janusz, MIATKOWSKI, Zygmunt, SOłTYSIK, Adam. ASSESSMENT OF MINERALISATION RATE OF NITROGEN ORGANIC COMPOUNDS BY METHODS OF AEROBIC AND ANAEROBIC INCUBATION IN MINERAL-MUCK SOILS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.1: 3–10.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue1/abstract-3.html