Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (1) 2004 str. 31–39

Jan Macuda, Tadeusz Zając, Jacek Antonkiewicz

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE GLEB W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO W JAŚLE

słowa kluczowe: składowisko, gleby, zanieczyszczenie, metale ciężkie
abstrakt: Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska powodują konieczność oceny zanieczyszczenia gleb podlegających oddziaływaniu składowisk uciążliwych dla otoczenia. W związku z tym badaniami objęto gleby na obszarze przylegającym do składowiska odpadów przemysłu naftowego w Jaśle-Niegłowicach w województwie podkarpackim. Stwierdzono, że gleby te wykazują odczyn zasadowy oraz cechują się dużą zawartością węgla organicznego, a niewielką azotu, azotanów i chlorków. Nagromadzenie w glebie badanych pierwiastków – Cr, Pb, Cd, Ni, Co, Zn, Cu, Fe i As – nie było zbyt duże. Największe przekroczenie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich wystąpiło w przypadku kadmu, niklu i cynku. Wierzchnia warstwa gleby użytkowanej rolniczo wokół składowiska charakteryzowała się bezpiecznym pod względem sanitarnym stanem mikrobiologicznym.
pub/3_1_31.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Macuda, Jan, et al. "PHYSICOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF SOILS IN IMMEDIATE VICINITY OF OIL INDUSTRY WASTE SITE IN JASŁO." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.1 (2004): 31–39.
APA (2004). PHYSICOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF SOILS IN IMMEDIATE VICINITY OF OIL INDUSTRY WASTE SITE IN JASŁO. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (1), 31–39
ISO 690 MACUDA, Jan, ZAJąC, Tadeusz, ANTONKIEWICZ, Jacek. PHYSICOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF SOILS IN IMMEDIATE VICINITY OF OIL INDUSTRY WASTE SITE IN JASŁO. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.1: 31–39.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue1/abstract-31.html