Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (1) 2004 str. 63–71

Bogusław Michalec

PRÓBA PROGNOZY ZAMULENIA MAŁEGO ZBIORNIKA WODNEGO NA CIEKU NIE KONTROLOWANYM HYDROLOGICZNIE

słowa kluczowe: zbiornik wodny, zamulenie, prognoza
abstrakt: Podjęto próbę prognozy zamulenia małych zbiorników wodnych w przypadku braku danych hydrologicznych. Zmierzono wielkość zamulenia zbiorników w Cierpiszu, Głuchowie i Brzózie Stadnickiej oraz opracowano prognozę zamulenia według formuły Gončarova. Ze względu na brak danych dotyczących pierwszego roku eksploatacji zbiorników ilość odkładów w tymże roku określono jako iloczyn zdolności zbiornika do trwałego zatrzymania rumowiska i średniej rocznej dostawy materiału terrygenicznego. Zdolność akumulacyjną zbiorników wyznaczono z nomogramu Brune’a. Ilość rumowiska dopływającego do zbiorników obliczono metodą DR-USLE. Na podstawie wyników obliczeń stwierdzono, że żywotność zbiornika w Cierpiszu wyniesie 90 lat, zbiornika w Głuchowie – 62 lata, a w Brzózie Stadnickiej – 19 lat.
pub/3_1_63.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Michalec, Bogusław. "ATTEMPT TO FORECAST VOLUME OF SILTING IN SMALL WATER RESERVOIR WITHOUT HYDROLOGICAL DATA." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.1 (2004): 63–71.
APA (2004). ATTEMPT TO FORECAST VOLUME OF SILTING IN SMALL WATER RESERVOIR WITHOUT HYDROLOGICAL DATA. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (1), 63–71
ISO 690 MICHALEC, Bogusław. ATTEMPT TO FORECAST VOLUME OF SILTING IN SMALL WATER RESERVOIR WITHOUT HYDROLOGICAL DATA. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.1: 63–71.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue1/abstract-63.html