Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (1) 2004 str. 81–86

Tadeusz Orlik, Michał Marzec

WPŁYW WEŁNY MINERALNEJ NA RETENCYJNOŚĆ ZERODOWANEJ GLEBY LESSOWEJ I PLONY ROŚLIN UPRAWNYCH (BADANIA WSTĘPNE)

słowa kluczowe: wełna mineralna, retencja wody, gleby lessowe
abstrakt: W pracy podjęto próbę zweryfikowania tezy, że wprowadzenie do gleby wełny mineralnej spowoduje polepszenie fizyczno-chemicznych właściwości gleby oraz zwiększenie plonów roślin uprawnych. Badania przeprowadzono na zerodowanej glebie lessowej znajdującej się na zboczu o nachyleniu około 14%. Obejmowały one pomiary zapasów wody w glebie i plonów roślin oraz oznaczenie niektórych fizyczno-chemicznych właściwości gleby. Wyniki uzyskane w wariancie z wełną mineralną odnoszono do wyników kontrolnych. Nie stwierdzono wpływu wełny na zapasy wody w glebie i własności fizyczne gleby ani na plony roślin uprawnych.
pub/3_1_81.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_81.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Orlik, Tadeusz, and Michał Marzec. "EFFECT OF MINERAL WOOL ON RETENTIVENESS OF ERODED LOESS AND PLANT YIELDING (PRELIMINARY STUDIES)." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.1 (2004): 81–86.
APA (2004). EFFECT OF MINERAL WOOL ON RETENTIVENESS OF ERODED LOESS AND PLANT YIELDING (PRELIMINARY STUDIES). Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (1), 81–86
ISO 690 ORLIK, Tadeusz, MARZEC, Michał. EFFECT OF MINERAL WOOL ON RETENTIVENESS OF ERODED LOESS AND PLANT YIELDING (PRELIMINARY STUDIES). Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.1: 81–86.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue1/abstract-81.html