Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (1) 2004 str. 87–94

Daniel Liberacki

JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH I GRUNTOWYCH W MAŁEJ ZLEWNI LEŚNEJ

słowa kluczowe: jakość wód, mała zlewnia leśna
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń wybranych parametrów charakteryzujących jakość wód powierzchniowych i gruntowych w mikrozlewni nizinnej o dużym zalesieniu położonej w centralnej części Wielkopolski około 20 km na północny-wschód od Poznania (w Puszczy Zielonka). Jakość wód powierzchniowych określano metodą maksymalnych stężeń w latach hydrologicznych 1998–2002. Stwierdzono, że zawartość azotanów w wodach badanego cieku była na poziomie odpowiadającym I, a zawartość fosforanów, tlenu rozpuszczonego i azotynów – II lub III klasie czystości (według norm polskich). Biogeny obecne w wysokim stężeniu w wodach gruntowych zlewni stanowiły główne zanieczyszczenie tych wód.
pub/3_1_87.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_87.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Liberacki, Daniel. "QUALITY OF SURFACE AND GROUND WATERS IN SMALL FOREST CATCHMENT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.1 (2004): 87–94.
APA (2004). QUALITY OF SURFACE AND GROUND WATERS IN SMALL FOREST CATCHMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (1), 87–94
ISO 690 LIBERACKI, Daniel. QUALITY OF SURFACE AND GROUND WATERS IN SMALL FOREST CATCHMENT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.1: 87–94.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue1/abstract-87.html