Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (2) 2004 str. 15–27

Maciej Urbaniak

BIOLOGICZNA STABILIZACJA I REKULTYWACJA GRUNTÓWZ WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH WŁÓKNISTYCH SUROWCÓW ODPADOWYCHCZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE KOMPOZYCJI

słowa kluczowe: rekultywacja, stabilizacja gruntu, fermentacja, kompostowanie, odpady garbarskie bezchromowe
abstrakt: W tej części pracy przedstawiono sposób przygotowania składników przeznaczonych dla różnych wariantów mieszanin rekultywacyjnych i stabilizujących grunt oraz podano charakterystykę tych składników. Uwzględniono składniki o działaniu nawozowo-glebotwórczym, składniki stabilizujące grunt do czasu pojawienia się roślin oraz składniki stabilizacji docelowej, tj. nasiona traw. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie organicznych składników nawozowo-glebotwórczych. Jako surowiec wyjściowy wybrano bezchromowe odpady garbarskie. Wzięto pod uwagę różnie przygotowane osady pochodzące z fermentacji odpadów garbarskich, a także komposty z tych osadów oraz komposty z bezpośredniego kompostowania odpadów garbarskich. Jako rozkładalny czynnik stabilizujący grunty niestabilne (szczególnie na stokach, skarpach) przyjęto włókna celulozowe. Zwrócono uwagę na funkcję, jaką w mieszaninach rekultywacyjnych mogą pełnić specyficzne białka włókniste bezchromowych odpadów garbarskich – kolagen i keratyna.
pub/3_2_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt2/3_2_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Urbaniak, Maciej. "BIOLOGICAL STABILISATIONAND RECLAMATION OF GROUNDSWITH THE USEOF NATURAL FIBROUS WASTE MATERIALSPART I. PREPARATION OF COMPOSITIONS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.2 (2004): 15–27.
APA (2004). BIOLOGICAL STABILISATIONAND RECLAMATION OF GROUNDSWITH THE USEOF NATURAL FIBROUS WASTE MATERIALSPART I. PREPARATION OF COMPOSITIONS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (2), 15–27
ISO 690 URBANIAK, Maciej. BIOLOGICAL STABILISATIONAND RECLAMATION OF GROUNDSWITH THE USEOF NATURAL FIBROUS WASTE MATERIALSPART I. PREPARATION OF COMPOSITIONS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.2: 15–27.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue2/abstract-15.html