Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (2) 2004 str. 29–40

Maciej Urbaniak

BIOLOGICZNA STABILIZACJA I REKULTYWACJA GRUNTÓW Z WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH WŁÓKNISTYCH SUROWCÓW ODPADOWYCHCZĘŚĆ II. EFEKT STABILIZACYJNO-REKULTYWACYJNY

słowa kluczowe: rekultywacja, stabilizacja gruntu, fermentacja, kompostowanie, odpady garbarskie bezchromowe
abstrakt: Warianty mieszanin rekultywacyjnych przygotowane według receptur przedstawionych w pierwszej części pracy poddano badaniom na skłonach (35o), stosując opad o różnym natężeniu. Potwierdzono, że wchodzące w skład mieszanin włókna celulozowe są skutecznym czynnikiem stabilizacji gruntu. Dodanie do mieszanin osadów pochodzących z fermentacji bezchromowych odpadów garbarskich oraz kompostów wywierało wływ na zdolność tych mieszanin do stabilizowania gruntów. Osady zawierające białka włókniste i niewiele frakcji lipidowej (ee do 20 g ∙ kg-1 sm) nieznacznie ograniczały tę zdolność i dopiero wtedy, gdy ich ilość przekraczała 50% suchej masy. Komposty znacząco zmniejszały zdolność mieszanin do stabilizowania gruntu. Osady pofermentacyjne z bezchromowych odpadów garbarskich oraz komposty z tych odpadów okazują się znacznie bardziej przydatne jako doskonały czynnik nawozowo-glebotwórczy do mieszanin rekultywacyjnych niż osady ze ścieków komunalnych, komposty z osadów ściekowych i odpadów zielonych czy inne naturalne nawozy organiczne.
pub/3_2_29.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt2/3_2_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Urbaniak, Maciej. "BIOLOGICAL STABILISATION AND RECLAMATION OF GROUNDS WITH THE USE OF NATURAL FIBROUS WASTE RAW MATERIALSPART II. STABILISING AND RECLAIMING EFFECT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.2 (2004): 29–40.
APA (2004). BIOLOGICAL STABILISATION AND RECLAMATION OF GROUNDS WITH THE USE OF NATURAL FIBROUS WASTE RAW MATERIALSPART II. STABILISING AND RECLAIMING EFFECT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (2), 29–40
ISO 690 URBANIAK, Maciej. BIOLOGICAL STABILISATION AND RECLAMATION OF GROUNDS WITH THE USE OF NATURAL FIBROUS WASTE RAW MATERIALSPART II. STABILISING AND RECLAIMING EFFECT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.2: 29–40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue2/abstract-29.html