Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (2) 2004 str. 77–87

Agata Szymańska-Pulikowska, Andrzej Kucharzewski, Lech Nowak

ZANIECZYSZCZENIE GLEB LEŚNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU METALAMI CIĘŻKIMI I SIARKĄ

słowa kluczowe: Dolny Śląsk, gleba, las, zanieczyszczenie, siarka, metale ciężkie
abstrakt: Teren Dolnego Śląska jest narażony na emisje zanieczyszczeń z ośrodków przemysłowych zlokalizowanych w regionie oraz na napływ zanieczyszczeń transgranicznych. Zanieczyszczenia te są groźne nie tylko dla terenów użytkowanych rolniczo, ale i dla kompleksów leśnych zajmujących ponad 29% powierzchni regionu. Aby określić jakość gleb leśnych na terenie województwa dolnośląskiego, porównano średnią zawartość siarki i kilku metali ciężkich w glebach leśnych byłych czterech województw Dolnego Śląska i całego regionu. Porównanie wypadło zdecydowanie niekorzystnie dla byłego województwa wałbrzyskiego, natomiast gleby leśne byłego województwa wrocławskiego zawierały najmniej zanieczyszczeń. Pomimo wyraźnych różnic, obliczona średnia zawartość metali ciężkich w glebach na ogół mieściła się w granicach uznawanych za naturalne.
pub/3_2_77.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt2/3_2_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szymańska-Pulikowska, Agata, et al. "POLLUTION OF FOREST SOILS IN LOWER SILESIA WITH HEAVY METALS AND SULPHUR." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.2 (2004): 77–87.
APA (2004). POLLUTION OF FOREST SOILS IN LOWER SILESIA WITH HEAVY METALS AND SULPHUR. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (2), 77–87
ISO 690 SZYMAńSKA-PULIKOWSKA, Agata, KUCHARZEWSKI, Andrzej, NOWAK, Lech. POLLUTION OF FOREST SOILS IN LOWER SILESIA WITH HEAVY METALS AND SULPHUR. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.2: 77–87.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue2/abstract-77.html